Høring av forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat

Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken/Karoline Bredland.

Revidert forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat er nå på høring. Du kan sende dine innspill innen 15. september 2021 til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Publisert 20.05.2021

Reservatet ble opprettet ved kongelig resolusjon 19. desember 2008. Det ble utarbeidet en forvaltningsplan for området som ble vedtatt i 2011.

Planen er nå under revidering og er drøftet med det rådgivende utvalget for reservatet. Nye forvaltningsplaner der en definerer naturkvaliteter og bevaringsmål er et satsingsområde for å oppnå en bedre forvaltning av verneområder. Planen skal sikre en enhetlig forvaltning ved å gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og eventuell tilrettelegging.

Forvaltningsplanen er utarbeidet i det nye verktøyet «forvaltningsplaner på nett for verneområder». Verneforskriften gir rammene for forvaltningsplanen, og det kan ikke utformes bestemmelser i forvaltningsplanen som ikke har hjemmel i verneforskriften.

Gjennom arbeidet med forvaltningsplanen er blant annet følgende tema behandlet:

  • Informasjon om verneområdet og naturkvalitetene.
  • Sikring av truede arter.
  • Friluftsliv, stier og løyper, inkludert en ny besøksstrategi. Merk at løype B16 er foreslått oppgradert fra ingen preparering til snøskuterpreparering.
  • Skjøtsel av kulturlandskap og setervoller.

Det er laget en samlet liste over foreslåtte tiltak til slutt i planen.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Oslo og Viken har samarbeidet om å utarbeide forslaget til forvaltningsplan.

Høringsdokumenter

Du finner forvaltningsplanen med kartvedlegg og høringsbrev i høyremenyen. Adresselister finner du også der. Høringsbrevet er sendt til grunneiere, berørte lag og foreninger og offentlige etater. Ved feil eller mangler i adresselistene, ber vi om at dere tar kontakt, slik at vi får rettet opp.

Ved behov kan du kontakte oss og be om å få tilsendt et papireksemplar av forvaltningsplanen.

Slik gir du innspill

Alle kan komme med uttalelse til forvaltningsplanen innen 15.09.2021.

Uttalelser sendes på e-post til sfovpost@statsforvalteren.no. Alternativt kan uttalelser sendes per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss.

Oppgi saksnummer 2021/13209 i tittelen i høringsuttalelsen.

Videre saksbehandling

Etter høringen vil Statsforvalterne gjennomgå og sammenfatte høringsuttalelsene og vurdere om det er grunnlag for å gjøre endringer i planen. Uttalelsene vil også bli drøftet med det rådgivende utvalget, og til slutt vil Statsforvalterne godkjenne planen.

Endelig plan vil bli tilgjengelig i Miljødirektoratets databaser Naturbase og Forvaltningsplaner på nett.