Høring av forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat

Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken/Karoline Bredland.

Revidert forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat er nå på høring. Du kan sende dine innspill innen 15. september 2021 til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.05.2021

Reservatet ble opprettet ved kongelig resolusjon 19. desember 2008. Det ble utarbeidet en forvaltningsplan for området som ble vedtatt i 2011.

Planen er nå under revidering og er drøftet med det rådgivende utvalget for reservatet. Nye forvaltningsplaner der en definerer naturkvaliteter og bevaringsmål er et satsingsområde for å oppnå en bedre forvaltning av verneområder. Planen skal sikre en enhetlig forvaltning ved å gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og eventuell tilrettelegging.

Forvaltningsplanen er utarbeidet i det nye verktøyet «forvaltningsplaner på nett for verneområder». Verneforskriften gir rammene for forvaltningsplanen, og det kan ikke utformes bestemmelser i forvaltningsplanen som ikke har hjemmel i verneforskriften.

Gjennom arbeidet med forvaltningsplanen er blant annet følgende tema behandlet:

  • Informasjon om verneområdet og naturkvalitetene.
  • Sikring av truede arter.
  • Friluftsliv, stier og løyper, inkludert en ny besøksstrategi. Merk at løype B16 er foreslått oppgradert fra ingen preparering til snøskuterpreparering.
  • Skjøtsel av kulturlandskap og setervoller.

Det er laget en samlet liste over foreslåtte tiltak til slutt i planen.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Oslo og Viken har samarbeidet om å utarbeide forslaget til forvaltningsplan.

Høringsdokumenter

Du finner forvaltningsplanen med kartvedlegg og høringsbrev i høyremenyen. Adresselister finner du også der. Høringsbrevet er sendt til grunneiere, berørte lag og foreninger og offentlige etater. Ved feil eller mangler i adresselistene, ber vi om at dere tar kontakt, slik at vi får rettet opp.

Ved behov kan du kontakte oss og be om å få tilsendt et papireksemplar av forvaltningsplanen.

Slik gir du innspill

Alle kan komme med uttalelse til forvaltningsplanen innen 15.09.2021.

Uttalelser sendes på e-post til sfovpost@statsforvalteren.no. Alternativt kan uttalelser sendes per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss.

Oppgi saksnummer 2021/13209 i tittelen i høringsuttalelsen.

Videre saksbehandling

Etter høringen vil Statsforvalterne gjennomgå og sammenfatte høringsuttalelsene og vurdere om det er grunnlag for å gjøre endringer i planen. Uttalelsene vil også bli drøftet med det rådgivende utvalget, og til slutt vil Statsforvalterne godkjenne planen.

Endelig plan vil bli tilgjengelig i Miljødirektoratets databaser Naturbase og Forvaltningsplaner på nett.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.