Syv skogområder vernet i Viken

Bilder av diverse vekster på trær.
Styggvannsdalen utgjør et lite, men viktig område for biologisk mangfold. Øverst til venstre lappkjuke (EN), nede til venstre hvit vedkorallsopp (NT), nede til høyre hengekjuke (EN). Foto: Ole J. Lønnve og Maria K. Herzberg, BioFokus.

Kongen i statsråd vedtok i dag vern av 54 verdifulle skogområder i Norge. Syv av områdene ligger i Viken.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.12.2022

Mange av de truede artene og naturtypene i Norge finnes i skog. Skogvern er et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold, og dagens vernevedtak vil bl.a. bidra til å oppfylle nasjonale miljømål om at

  • et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner
  • ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truende arter og naturtyper skal bedres.

Det er også et nasjonalt mål om å verne 10 prosent av skogen. Per i dag er ca. 5,2 prosent av all skog vernet. 

De syv områdene er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog. 

Du kan lese mer om vedtaket på Klima- og miljødepartementets nettsider.

 

Områdene i Viken

Følgende fem nye naturreservater er opprettet i Viken: 

  • Kringler, Nannestad kommune, ca. 149 dekar
  • Styggvannsdalen, Lørenskog kommune, ca. 502 dekar
  • Søbråten, Bærum kommune, 103 dekar
  • Såta, Flå og Ringerike kommuner, 17 017 dekar
  • Kiærmarka, Rakkestad kommune, 58 dekar

To eksisterende naturreservater er utvidet: 

  • Ramsås, Bærum kommune, nytt totalareal på ca. 1691 dekar
  • Hurdalselvedeltaet, Hurdal kommune, nytt totalareal på ca. 467 dekar

Områdene inneholder bl.a. gammel gran- og furuskog, rik blandingsskog og sumpskog.

Vernekart og forskrifter for områdene kan lastes ned i høyre marg. Verneforskriftene vil bli lagt ut på www.lovdata.no. Grensene for naturreservatene vil om kort tid kunne sees på www.naturbase.no.

 

Om bruk og forvaltning av områdene

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand og eventuelt videreutvikle dem. Noen av områdene inneholder restaureringsarealer. Aktuelle restaureringstiltak kan være tetting av grøfter og å forstyrre skogstrukturen for å etterligne et naturlig skogbilde.

Reservatene er fredet mot alle inngrep som kan skade verneverdiene. Eksempelvis er derfor hogst og tekniske inngrep forbudt. Vernet er ikke til hinder for fortsatt bruk til friluftsliv, jakt, fiske, plukking av bær og matsopp. Beite er tillatt.

Det henvises til forskriftene for nærmere informasjon om regler som gjelder i det enkelte verneområdet. Om ikke annet er nevnt i verneforskriften, gjelder andre lover som for eksempel viltloven, lakse- og innlandsfiskeloven og motorferdselloven.