Alternativer til nasjonalpark i Østmarka levert

Statsforvalterens anbefalte område for friluftslivsvern i lys grønt (FRI) og område for nasjonalpark i mørk grønt (NP). Den stiplede røde linjen viser eksisterende Østmarka naturreservat (NR). Utredningsområdet er vist med blå strek, og markalovens virkeområder fremkommer i bakgrunnen. Foto: SFOV.

Statsforvalteren har på oppdrag fra Miljødirektoratet utredet alternativer til en nasjonalpark i Østmarka. Forslaget er sendt til Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet for gjennomgang, før det eventuelt skal sendes på en bred høring.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.12.2021

I februar 2020 fikk Statsforvalteren oppdraget fra Miljødirektoratet om å lage et høringsforslag for en nasjonalpark i Østmarka. Siden da har vi jobbet med å utrede et forslag best mulig gjennom en rekke møter og befaringer, muntlige og skriftlige innspill, arbeid i en referansegruppe og fire eksternt utarbeidede fagrapporter. 

Fagrapportene tar for seg det naturfaglige grunnlaget for vern, bruk og inngrep og kulturminner, og den siste er en overordnet samfunnsøkonomisk vurdering. Fagrapporten om det naturfaglige grunnlaget sier at utredningsområdet oppfyller de naturfaglige kriteriene for å kunne bli nasjonalpark som er oppgitt i naturmangfoldloven, ved å være et større naturområde med representative og til dels særegne økosystemer. Samtlige av fagrapportene er innrettet slik at de også vurderer effekten av å verne deler av Østmarka som nasjonalpark.

Statsforvalterens vurdering

Vår vurdering er at de ulike målene for vern best oppfylles ved at utredningsområdet får en kombinasjon av nasjonalparkvern, områder med friluftslivsvern og områder uten nytt vern. Se forslag i kartet over. Statsforvalteren mener at en slik inndeling av utredningsområdet vil gi en høy oppnåelse av målet med vern knyttet til naturvern, friluftsliv og helse og kulturminnevern, og er den beste løsningen for en langsiktig ivaretakelse og videreutvikling av natur- og opplevelsesverdiene i området. Basert på den samfunnsøkonomiske vurderingen som er gjort, vil et slikt vern trolig også gi den beste samfunnsøkonomiske effekten av vernet.

Andre alternativer

Vi har også beskrevet andre alternativer i rapporten som kan være aktuelle dersom man ønsker å vektlegge fravær av tekniske inngrep, samt ulike løsninger for eksisterende naturreservat og områder med høy tetthet av hytter. Den foreslåtte tredeling av en relativt liten nasjonalpark som Østmarka er utfordrende, men det er tidligere gjort tilpasninger for eksisterende tekniske inngrep ved opprettelse av mange nasjonalparker, enten ved å grense disse ut eller innlemme dem i nasjonalparkene. Etter vårt syn kan det for Østmarkas del vektlegges at verneforslaget er et lavereliggende og produktivt skogområde med småkupert terreng, og at de tekniske inngrepene dermed fremstår mindre problematiske, både fra et naturmangfold- og naturopplevelseshensyn. Vi har også vurdert verneformene naturreservat og landskapsvernområde, men disse ble vurdert til å være mindre egnet.

Hensyn til brukerinteressene knyttet til idrett, trening, konkurranser og større arrangementer mv. ivaretas ved at større, sammenhengende områder i ytterkanten av marka og rundt de store utfartsstedene unntas nytt vern, og ved at det gjøres tilpasninger i verneforskriften.

Hele dokumentet med Statsforvalterens vurdering og verneforslag kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. I dokumentet ligger også forslag til verneforskrifter for nasjonalpark og friluftslivsområdet. 

Bred høring

Etter at Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet har gått gjennom Statsforvalterens forslag og gitt en tilbakemelding, vil et verneforslag kunne sendes på høring. Da vil alle som ønsker det kunne komme med innspill til verneforslaget, og det vil også bli lagt opp til en bred medvirkningsprosess i forbindelse med en slik høring. Mer om hvordan en høring og en verneprosess gjennomføres kan du lese her.  

Vi benytter samtidig anledningen til å takke for alle innspill og bidrag til prosessen så langt.