Høring - forslag om vern med sikte på aktiv naturvernbrenning

Naturvernbrenning i Sverige, hvor de har lang erfaring med denne type skjøtsel i skog. Foto: Life-Taiga.

Vi sender nå på høring forslag om vern av et skogområde i Aurskog-Høland, der kontrollert naturvernbrenning planlegges som skjøtselsmetode. Formålet er å bevare og legge til rette for arter som er avhengige eller drar nytte av skogbrann. Alle kan komme med uttalelse til forslaget innen 15. april 2023.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.01.2023

Verneforslaget innebærer en utvidelse av de to naturreservatene Store rekke og Hølvannet ved Setskog. Utvidelsen er på ca.10 953 dekar. 

Arealet er tilbudt for vern av skogeier selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog, og tilbudet er gitt med utgangspunkt i fremtidig naturvernbrenning. 

I Sverige er det vanlig å drive med kontrollert brenning i skog for å legge til rette for det biologiske mangfoldet som har fordel av skogbrann. Store rekke og Hølvannet er det første området i Norge hvor det foreslås vern etter naturmangfoldloven med sikte på å forvalte og skjøtte området med kontrollert naturvernbrenning. Området er interessant for slik skjøtsel fordi det regelmessig har brent der tidligere, og at det vurderes godt egnet for å gjenskape naturverdier knyttet til brannpåvirket skog. Avgjørende er det også at området sikkerhetsmessig vurderes godt egnet. 

Det er utarbeidet flere fagrapporter som ligger til grunn for vurderingen om at området egner seg for naturvernbrenning. Disse kan lastes ned fra høyre marg.

Åpent informasjonsmøte

Det vil bli arrangert et åpent informasjonsmøte på rådhuset i Bjørkelangen 15. februar kl. 18:00. Her er alle velkomne. Det vil bli gitt informasjon om verneforslaget, hva kontrollert brenning er og hvorfor det er nødvendig. Det vil også være anledning til å stille spørsmål før man eventuelt sender inn et skriftlig innspill til høringen.

Hvorfor kontrollert naturvernbrenning?

Skogbrann er en naturlig del av dynamikken i boreale barskoger og gjennom tidene har vi også brukt brenning som kultiveringstiltak. Med effektive slukningsmetoder og endret skog- og utmarksforvaltning, har både antallet branner og brannpåvirkede skogarealer blitt kraftig redusert det siste århundret. Dette er i all hovedsak positivt, men for naturmangfoldet er det et problem at det er færre skogbranner enn tidligere. 

Skogbranner endrer skogstrukturen og skaper unike og variert kvaliteter og elementer som er viktig for en rekke dyr, planter, insekter, sopp, moser og lav. Flere arter er direkte avhengig av skogbrann, og en stor andel av disse er i dag sjeldne og trua. Noen er knyttet til brannskadde trær, brent død ved, andre til naken mineraljord og brent bakke. Den langsiktige overlevelsen av slike branntilknyttede arter er avhengig av jevnlige skogbranner og tilgang til arealer med brent skog. Livsmiljøene som skapes ved skogbrann er også fordelaktige for en rekke andre arter. En skogbrann har positive effekter på naturmangfoldet både på kort, mellomlang og lang sikt, i opptil flere hundre år. 

Når vil naturvernbrenningen gjennomføres?

Naturvernbrenningen vil ikke igangsettes før etter at området er formelt vernet. Det er utarbeidet et utkast til skjøtselsplan som gir en nærmere beskrivelse av den planlagte naturvernbrenningen. Brenningen vil være kontrollert og nøye planlagt, gjennomføres trinnvis i mindre delområder og over flere år. Før hver enkelt brenning, skal det lages en egen brenningsplan som beskriver gjennomføringen i det konkrete delområdet. 

Høringsdokumenter og innspill

Alle høringsdokumentene ligger i høyre marg. Det er utarbeidet et eget høringsdokument med en beskrivelse av området, brukerinteresser, vurdering av områdets egnethet for kontrollert brenning, og konkret forslag til vernebestemmelser/verneforskrift og vernekart.

Uttalelser kan sendes til Statsforvalteren innen 15. april 2023

e-post til sfovpost@statsforvalteren.no

eller i brev til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss.