Klimasmart skogbruk

Banner som viser tittel på prosjektet "Klimasmart skogbruk". Grønn skrift på blå bakgrunn
Oppdatert 21.11.2023

I Oslo og Viken kjører vi en prosjektsatsing med tema klimasmart skogbruk.

Vi jobber sammen med Viken fylkeskommune for et mer klimasmart skogbruk i Oslo og Viken! 

 Det betyr å legge til rette for skog som binder mer CO2, som er rustet til å tåle fremtidens klima med ekstremvær, tørke og flere insektskader. 

 De viktigste tiltakene for å oppnå dette er: 

 • Plante nok trær 
 • Plante flere treslag, tilpasset voksestedet 
 • Ungskogpleie for å sikre fremtidstrærne 

Hovedfokus på ungskogpleie i 2023-2025

Fra 2023 vil Klimasmart skogbruk-satsingen rette seg mot ungskogpleie som et utvalgt tiltak, med formål om å øke aktiviteten på dette i regionen.

Bilde som viser mekanisert rydding av skog, skogsarbeider, grønt kratt
Ungskogpleie er et av de viktigste tiltakene du kan gjøre i skogen din. Foto: Roar Ree Kirkevold/Magasinet Skog.

Hvorfor er ungskogpleie så viktig?

Visste du at ungskogpleie er det viktigste klimatiltaket du kan gjøre i skogen?  

 Det legger fundamentet for fremtidsskogen: 

 • Øker opptaket av karbon. I Klimakur 2030-rapporten er det løftet fram som et av de mest kostnadseffektive klimatiltakene vi kan gjøre
 • Bedre utvikling av trærnes røtter, som gir dem bedre rotfeste og større vannopptak 
 • Mer robust skog, som er viktig i møte med klimaendringer og hendelser som storm, tørke og insektskader 
 • Bedre kvalitet på trærne, som gir mer varige treprodukter  

Kostnadseffektivt, lønnsomt og rimelig for skogeieren

I tillegg til at det er et viktig klimatiltak, så er ungskogpleie også et kinderegg med tanke på skogressursen som skogeier sitter på. 

Det gir:

 • Økt fremtidig lønnsomhet og virkeskvalitet
 • Lavere driftskostnader
 • Et mer åpent skogbilde, som er positivt med tanke på fremkommelighet og flerbruk av skogen
 • Flere valgmuligheter for hogstform og skjøtsel i fremtiden

Det er også et stadig mer prioritert tiltak fra nasjonale skogmyndigheter. I 2023 er det bevilget ekstra midler for å sikre at alle skogeiere som utfører ungskogpleie skal få tildelt tilskudd, uten risiko for at tilskuddspotten går tom.

På den delen av kostnaden som ikke dekkes av tilskuddet kan skogeieren benytte seg av den gunstige skogfondordningen

Bilde som viser overgrodd skog, grønne planter
Når man ikke lenger kan se skogen for bare trær, er det på tide å gjøre ungskogpleie Foto: Roar Ree Kirkevold/Magasinet Skog.

Det er bred enighet både i forvaltningen og skognæringen at ungskogpleie er et tiltak som er avgjørende for kvaliteten på fremtidsskogen.

Den nylig reviderte PEFC-standarden (gjeldende fra 01.03.2023) har også gitt innskjerpet krav til ungskogpleie. Nå skal ungskogpleie alltid vurderes, og ungskogfelt skal følges opp.

Hvordan skal vi øke aktiviteten? Prosjektsatsing 2023-2025

Hensikten med prosjektet er å få til varige og lønnsomme løsninger som hever aktivitetsnivået. For å få til dette, er det nødvendig med et godt samarbeid mellom de kontaktpunkter som skogeieren har.  

I prosjektet ønsker vi å samle forvaltningen og det utøvende skogbruket i Oslo og Viken til sammen å finne løsninger for å sikre god og langvarig ungskogpleieaktivitet.

Tabell som viser målsetning for prosjektet

Prosjektet vil gå fram til 2025. Aktiviteter vil annonseres her fortløpende.

Dato Tema Målgruppe Les mer
2023      
27. april Ungskogpleie - workshop Forvaltningen og det utøvende skogbruket i Oslo og Viken Les mer i vår kurs- og konferansekalender
2.-3. juni EM i skogbruk på Kongsberg Alle Vi står på stand under EM i skogbruksferdigheter. Besøk oss for å høre mer om klimasmart skogbruk!
25. oktober Ungskogpleie - Kick off! Forvaltningen og det utøvende skogbruket i Oslo og Viken Les mer
2024      
20. mars Ungskogpleie - ny samling med tema KOMMUNIKASJON Forvaltningen og det utøvende skogbruket i Oslo og Viken Les mer og meld deg på her

Vi legger også opp til at mye aktivitet skal skje lokalt i de kommunale skogregionene, der skogeierne er målgruppe. Lokale aktiviteter kan vi markedsføre på vår side for skogregionene i Oslo og Viken.


 

Sideinndeling for aktiviteter i 2022. Grønn skrift på blå bakgrunn

Gjennomførte kurs og webinarer (2021-2022)

Presentasjonsfiler og opptak finner dere under "Les mer" til høyre i tabellen.

Dato Tema Målgruppe Les mer
2021

 

 

 
27. oktober

Webinar:

Kurs for takstutvalg - Prosessen ved nye skogbruksplaner

Kommuner

Takstutvalgene i Follo og Enebakk

 
1. desember

Webinar:

Skogsveier og klima

Kommuner

Skogbruksledere

Program og presentasjoner

2022

 

 

 

7. mars

Webinar:

Hvordan bli gode rådgivere på skogbrukets økonomiske virkemidler?

Kommuner

Regnskapsførere

Skogbruksledere

Program og presentasjoner

 

6. april

Webinar:

"Kick off" for plantesesongen - faglig påfyll om foryngelse

Kommuner

Skogbruksledere

Presentasjoner og opptak

24. mai

Fagdag ØST:

Skogsvei og klima

Kommuner

Skogbruksledere

Program

9. juni

Fagdag VEST:

Skogsvei og klima

Kommuner

Skogbruksledere

Program

20. oktober

Webinar:

Ungskogpleie - Vårt viktigste klimatiltak i skogbruket 

Kommuner

Skogbruksledere

Se opptak og presentasjoner nettsidene våre. 

17. november

Webinar:

Selektive hogstformer - Hva er det, og hvor egner det seg?

Kommuner

Skogbruksledere

Se opptak og presentasjoner nettsidene våre. 

Bakgrunn – om kursserien

Kursene og fagdagene som vi her presenterer under samlebetegnelsen Klimasmart Skogbruk er en del av Klimasmart Landbruk-prosjektet, som kjøres i regi av Viken fylkeskommune. Prosjektet er finansiert av blant annet Klimasatsmidler. Deler av tilbudet er finansiert av ordninger som Statsforvalteren i Oslo og Viken administrerer.

Klimasmart Skogbruk-satsingen er primært satt sammen for landbrukskontorene i kommunene i Oslo og Viken. Flere av aktivitetene er også aktuelle for en utvidet målgruppe, som skogeiere, ansatte i skognæringen, og klimakontakter i kommunene.

Formålet med kursene er å gi oppdatert faglig påfyll på skogbrukstema, med et gjennomgående fokus på klima og klimatilpasning.

Planlegging og gjennomføring av kursene skjer i samarbeid mellom Viken fylkeskommune og landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kurstemaene er en oppfølging av Handlingsplan for skogbruk

Kursene tar utgangspunkt i gjeldende satsingsområder for skogbruk i regionen. Disse er forankret i Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025, og er:

 • 1.A: Bærekraftig skogproduksjon
 • 1.B: Økonomiske virkemidler: Skogfond og enhetlig tilskuddsforvaltning
 • 1.C: Skogbruksplan med miljøregistreringer
 • 2.A: Infrastuktur og tømmertransport
 • 2.B: Utvikling og rekruttering
 • 3: Skog og trebruk som del av klimaarbeidet

 

Logoer for samarbeidspartnerne i Klimasmart Skogbruk

Visste du at..?

 • Skogen i Norge binder over halvparten av landets CO2-utslipp hvert år
 • Vi plantet over 10 millioner små trær i Oslo og Viken i fjor
 • Ungskogpleie tilsvarer luking i skogen – vi lar de beste trærne stå igjen med passe avstand 
 • Ungskogpleie gjøres når trærne er 1 til 5 meter høye

Lær mer om ungskogpleie på nettsidene til Skogkurs