Klimasmart skogbruk

Oppdatert 17.02.2023

I Oslo og Viken kjører vi en prosjektsatsing med tema skog og klima for kommunene.

Klimasmart Skogbruk-satsingen er satt sammen for landbrukskontorene i kommunene i Oslo og Viken. 

Flere av aktivitetene er også aktuelle for en utvidet målgruppe, som klimakontakter i kommunene og ansatte i skognæringen.

Hovedfokus på ungskogpleie i 2023

I 2023 vil satsingen rette seg mot ungskogpleie som et utvalgt tiltak, med formål om å øke aktiviteten på dette i regionen.

Vi ønsker å løfte fram ungskogpleie som et av de viktigste klimatiltakene vi kan gjøre i skogbruket. Ungskogpleie er også et viktig skjøtselstiltak for å oppnå en variert skogstruktur og et mer åpent skogbilde.

I prosjektet ønsker vi å samle forvaltningen og det utøvende skogbruket i Oslo og Viken til sammen å finne løsninger for å sikre god ungskogpleieaktivitet.

Prosjektet starter med en workshop i april 2023. Videre aktiviteter vil annonseres fortløpende. Vi legger også opp til at mye aktivitet skal skje lokalt i de kommunale skogregionene, der skogeierne er målgruppe.

Hvorfor er ungskogpleie så viktig?

  • Ungskogpleie legger fundamentet for fremtidsskogen. Bedre kvalitet på trærne med høyere andel sagtømmer gir en klimagevinst i form av varige treprodukter
  • Ved å utføre ungskogpleie reduseres sjansen for fremtidige skader på grunn av klimaet. Det gir en mer robust og stabil skog som er viktig i møte med klimaendringer og hendelser som storm, flom og erosjon
  • Klimakur 2030 viser til ungskogpleie som et av flere kostnadseffektive tiltak som kan bidra til å øke opptak av karbon i skogen. Rapporten peker på at det er viktig å gjennomføre tiltakene raskt for å utnytte skogens potensiale til å binde karbon og produsere fornybart materiale
  • Den nylig reviderte PEFC-standarden (gjeldende fra 01.03.2023) har gitt innskjerpet krav til ungskogpleie. Nå skal ungskogpleie alltid vurderes, og ungskogfelt skal følges opp.

Derfor er det viktig å få skogeier, enten selv eller ved bruk av innleid kompetanse, til å utføre ungskogpleie. Hensikten med prosjektet er å få til varige og lønnsomme løsninger som hever aktivitetsnivået. For å få til dette, er det nødvendig med et godt samarbeid mellom de kontaktpunkter som skogeieren har.  

Bilde som viser mekanisert rydding av ungskog, skogsarbeider, ryddesag
Ungskogpleie Foto: Berit Sanness.

 


 

Gjennomførte kurs og webinarer

Presentasjonsfiler og opptak finner dere under "Les mer" til høyre i tabellen.

Dato Tema Målgruppe Les mer
2021

 

 

 
27. oktober

Webinar:

Kurs for takstutvalg - Prosessen ved nye skogbruksplaner

Kommuner

Takstutvalgene i Follo og Enebakk

 
1. desember

Webinar:

Skogsveier og klima

Kommuner

Skogbruksledere

Program og presentasjoner

2022

 

 

 

7. mars

Webinar:

Hvordan bli gode rådgivere på skogbrukets økonomiske virkemidler?

Kommuner

Regnskapsførere

Skogbruksledere

Program og presentasjoner

 

6. april

Webinar:

"Kick off" for plantesesongen - faglig påfyll om foryngelse

Kommuner

Skogbruksledere

Presentasjoner og opptak

24. mai

Fagdag ØST:

Skogsvei og klima

Kommuner

Skogbruksledere

Program

9. juni

Fagdag VEST:

Skogsvei og klima

Kommuner

Skogbruksledere

Program

20. oktober

Webinar:

Ungskogpleie - Vårt viktigste klimatiltak i skogbruket 

Kommuner

Skogbruksledere

Se opptak og presentasjoner nettsidene våre. 

17. november

Webinar:

Selektive hogstformer - Hva er det, og hvor egner det seg?

Kommuner

Skogbruksledere

Se opptak og presentasjoner nettsidene våre. 

Bakgrunn – om kursserien

Kursene og fagdagene som vi her presenterer under samlebetegnelsen Klimasmart Skogbruk er en del av Klimasmart Landbruk-prosjektet, som kjøres i regi av Viken fylkeskommune. Prosjektet er finansiert av blant annet Klimasatsmidler. Deler av tilbudet er finansiert av ordninger som Statsforvalteren i Oslo og Viken administrerer.

Formålet med kursene er å gi oppdatert faglig påfyll på skogbrukstema, med et gjennomgående fokus på klima og klimatilpasning.

Planlegging og gjennomføring av kursene skjer i samarbeid mellom Viken fylkeskommune og landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kurstemaene er en oppfølging av Handlingsplan for skogbruk

Kursene tar utgangspunkt i gjeldende satsingsområder for skogbruk i regionen. Disse er forankret i Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025, og er:

  • 1.A: Bærekraftig skogproduksjon
  • 1.B: Økonomiske virkemidler: Skogfond og enhetlig tilskuddsforvaltning
  • 1.C: Skogbruksplan med miljøregistreringer
  • 2.A: Infrastuktur og tømmertransport
  • 2.B: Utvikling og rekruttering
  • 3: Skog og trebruk som del av klimaarbeidet

 

Banner-alle-horisontal.jpg