Regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken er nå bestemt

Bilde som viser åker i stubb, blå himmel
Åker i stubb Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Etter flere års arbeid, tre offentlige høringer som resulterte i nyttige høringsinnspill, og god dialog med eksterne aktører, har Statsforvalteren bestemt nye regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.09.2022

Vi jobber nå med å få forskriften godkjent og kunngjort i Lovdata. Forskrift om regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken trer i kraft 01.01.2023, og den har ikke tilbakevirkende kraft.

De nye kravene er som følger

Krav  Miljøkravsone 1  Miljøkravsone 2
1 Det skal ikke jordarbeides nærmere enn to meter fra nedløpskummer for overflatevann og grøfteutløp. Det skal ikke jordarbeides nærmere enn to meter fra nedløpskummer for overflatevann og grøfteutløp.
2 Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved jordarbeiding på arealet som drenerer til/heller mot dråget, skal drågene ha minst 6 meter permanent grasdekke. Ved lett høstharving er det tilstrekkelig med minst 6 meter stubb i dråget. Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved jordarbeiding på arealet som drenerer til/heller mot dråget, skal drågene ha minst 6 meter permanent grasdekke.
3 Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra fulldyrka jord. Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra fulldyrka jord.
4 Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten. På flomutsatte arealer der flom medfører erosjon skal det være 6 meter varig vegetasjon i tillegg til 2 meter vegetasjonssone. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten. På flomutsatte arealer der flom medfører erosjon skal det være 6 meter varig vegetasjon i tillegg til 2 meter vegetasjonssone.
5 Fulldyrka mark med stor eller svært stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) skal ikke jordarbeides om høsten. Lett høstharving til høstkorn eller høstoljevekster tillates likevel på arealer som ikke er omfattet av miljøkrav 2, 3 og 4. For å sikre god etablering av høstvekster må de sås senest innen 20. september. Fulldyrka mark med stor eller svært stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) skal ikke jordarbeides om høsten. Lett høstharving til høstkorn eller høstoljevekster tillates likevel på arealer som ikke er omfattet av miljøkrav 2, 3 og 4. For å sikre god etablering av høstvekster må de sås senest innen 20. september.
6   Minst 60 % av foretakets fulldyrkede areal skal overvintre med plantedekke tilsvarende stubb, gras, direktesådd fangvekst eller direktesådd høstkorn. Lett høstharving tillates likevel til høstkorn eller høstoljevekster. For å sikre god etablering av høstvekster må de sås senest innen 20. september. Arealer som båndlegges av krav 2, 3, 4 og 5 inngår i 60 % av foretakets fulldyrkede areal.

 

Kart over miljøkravområdene

Vi arbeider også med en høringsrapport. Denne rapporten skal oppsummere høringsinnspillene, og kommentere hvordan disse er vurdert.

Veiledningsmateriell

Veileder til de regionale miljøkravene blir publisert på våre nettsider etter hvert. Denne vil bli oppdatert ved behov. Det vil også bli utarbeidet et saksbehandlerrundskriv til kommunene.

En viktig del av dette arbeidet har vært å informere/fortelle om forskriften og innholdet i den. Derfor har vi brukt mye tid på informasjonsmøter, markdager og konferanser, slik at kravene og forskriften blir godt kjent for landbruksnæringen og kommunene

Videre prosess for resten av Viken

De nye regionale miljøkravene er en revisjon av dagens regionale miljøkrav i Østfold og Akershus, og gjelder derfor arealer i disse to gamle/nye fylkene. Arbeidet med regionale miljøkrav for resten av Viken, det vil si Buskerud og Hadeland, starter opp etter at denne forskriften har trådt i kraft.