Tilskudd til drenering av jordbruksjord

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer

Tilskuddet kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal og/eller til planert jordbruksareal som ikke tidligere er grøftet.

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredete kulturminner. Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

Tilskuddssatsene for drenering øker fra 1. juli 2023. Nye satser for tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving, og satsene utgjør da 4 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 61 kroner per løpemeter grøft, begrenset oppad til 4 000 kroner per dekar.

Elektronisk søknad

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn.