Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av inert deponi – Helgerud inert deponi, Helgerud i Aurskog-Høland kommune

Høringsfrist:
5. juli 2022 23.59

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 01.07.2021 mottatt søknad fra Helgerud Massemottak AS om tillatelse til etablering og drift av inert deponi på Helgerud, gbnr. 13/21, i Aurskog-Høland kommune.

Publisert 07.06.2022

Sammendrag av søknaden

Det søkes om å motta og deponere inerte masser og lett forurensede masser, samt ikke-forurensede jord- og steinmasser. Formålet med deponeringen er å utvide jordet og ved avslutning istandsette arealet til jordbruksdrift. Deponiet skal ferdigstilles og tilbakeføres til jordbruksformål innen 2040.

Det inerte deponiet planlegges etablert med en bunntetting med minimum 1 m leire. Oppfylling skjer i tre etapper med kontrollert oppfylling.

Helgerud Massemottak AS lister blant annet opp følgende som forslag til avbøtende tiltak:

  • Vanning av adkomstvei, plasser og åpne lager etter behov for å hindre støvplager for omgivelsene.
  • Anleggsdrift avgrenses til hverdager mellom 07‐16, mens tiltransport av masser tillates hverdager mellom 07‐22 og lørdager mellom 08‐16.
  • Mottak begrenses til 90 lastebillass per måned.
  • Dersom det oppdages fremmede og uønskede arter i jordmasser, skal disse overdekkes umiddelbart med min 0,5 meter rene dekkmasser for å hindre uønsket spredning.
  • Mottakskontroll skal sikre at massene som mottas overholder krav i reguleringsplan og tillatelse fra Statsforvalteren.
  • Det vil etableres bio-/ sedimentasjonsdammer før utslipp til bekk som avhenger av størrelsen på deponiet i oppfyllingsperioden.
  • For å dokumentere at mottakskontrollen fungerer som planlagt vil det utføres miljøovervåkning av bekken sør for planområdet.

På bakgrunn av beskrivelsen i søknaden om planlagt tiltak, anser vi dette som en søknad om tillatelse til etablering av et inert deponi (deponikategori 3) i henhold til avfallsforskriften kapittel 9.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Helgerud Massemottak AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 05.07.2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «Høringsuttalelse i sak 2019/32554».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.