En trygg skoledag uten mobbing

Oppdatert 08.05.2023

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten krenkelser eller mobbing. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis du mener at skolen ikke gjør nok for å hjelpe deg, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren.

Si fra til rektor først

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde ifra til rektor om hva du opplever. Rektor skal ta det du opplever på alvor, og skolen må undersøke det som har skjedd. Undersøkelsene skal gi skolen informasjon slik at de kan lage tiltak for å hjelpe deg. Du har rett til å si hva du mener og ønsker av tiltak hvis du ønsker det. Du har også rett til å si din mening selv, eller la andre si det for deg. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for at du skal ha det trygt og godt på skolen.

Skolen skal alltid lage en skriftlig plan med tiltakene som viser hvordan de skal hjelpe deg. Du har rett til å si hva du mener om planen, og du har rett til å få planen fra skolen.

Si fra til Statsforvalteren hvis skolen ikke gjør nok

Rektor må kjenne til hvordan du opplever skolemiljøet. Rektor har fem arbeidsdager på å gjøre deg trygg på at skolen skal hjelpe deg. Hvis du etter de fem arbeidsdagene ikke er trygg på at skolen vil klare å hjelpe deg, kan du melde fra til oss hos Statsforvalteren. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Vi som jobber hos Statsforvalteren skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin. Hvis vi finner at de ikke har gjort jobben sin, kan vi bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag.

Vis mer


PS. Du kan alltid kontakte oss hos Statsforvalteren hvis du lurer på noe. 

Har du spørsmål om et trygt og godt skolemiljø kan ringe oss tirsdag og torsdag fra klokken 09:00-12:00 på telefon 69 24 70 00.

Slik arbeider vi med saker som blir meldt inn

Vi tar kontakt med deg som har meldt saken så fort vi kan etter at vi mottar meldingen. Du kan forvente at dette skal skje i løpet av fem arbeidsdager.

I telefonsamtalen vil vi høre fra deg hva meldingen gjelder. Vi vil også fortelle deg om videre behandling hos oss.

Etter at vi har snakket med deg vil vi ta kontakt med rektor. Rektor skal ha kjent til i minst fem arbeidsdager hvordan eleven opplever skolemiljøet. Hvis rektor har kjent til saken lenge nok kan vi ta saken til behandling. Vi sender så brev til skolen der vi ber skolen forklare hvordan den har utført pliktene den har overfor eleven (aktivitetsplikten). Skolen skal sende inn dokumentasjon som bekrefter det de skriver.

Skolen skal forklare hva som er gjort for å:

  1. Følge med på hvordan eleven har det (før og etter rektor ble varslet)
  2. Gripe inn i situasjoner eller mot krenkelser som eleven blir utsatt for eller er en del av
  3. Varsle rektor om at eleven kanskje eller helt sikkert ikke har det trygt og godt på skolen
  4. Undersøke saken til eleven
  5. Lage tiltak på bakgrunn av undersøkelser og opprette en aktivitetsplan

Skolen skal også forklare:

  • Hvorfor tiltakene de har valgt er egnede og tilstrekkelige
  • Hvordan eleven har blitt hørt og fått mulighet til å være med på å lage tiltak
  • Hvordan skolen har vurdert hva som er det beste for eleven og andre elever 

Forklaringen og dokumentasjonen skolen sender oss skal den også sende til foreldrene dersom eleven er under 18 år. Dere kan uttale dere til oss om det skolen skriver. 

Elevens rett til å bli hørt

Vi vil gjerne snakke med eleven slik at han eller hun får fortalt oss om sin opplevelse av skolemiljøet. Eleven har rett til å uttale seg i saker som angår ham eller henne, men dette er ikke en plikt. Det er heller ikke noe eleven må gjøre for at vi skal behandle saken.   

Statsforvalterens vedtak

Statsforvalteren skal undersøke om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt. Dette er plikten til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og om nødvendig sette inn tiltak. Dersom skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten kan Statsforvalteren bestemme hva skolen skal gjøre slik at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren vil bestemme dette i et vedtak i saken. 

Klagerett

Hvis du er uenig i vårt vedtak har du rett til å klage. Du må i så fall klage innen tre uker etter at du har mottatt brevet. I klagen må du forklare hva du er uenig med oss i, og hvilken endring du vil oppnå med klagen. Statsforvalteren skal behandle klagen din. Dersom vi ikke gir deg medhold skal vi sende klagen din til Utdanningsdirektoratet, som er klageinstans. Dette går frem av oppl. § 9 A-6 femte ledd, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. 

Som part i saken har du, med noen unntak, rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter. Dette går frem av forvaltningsloven §§ 18 og 19. 

Skolen og skoleeier har ikke klagerett på vedtaket vårt eller på vedtak fra Utdanningsdirektoratet. 

 


Publisert 30.06.2023

Tilsyn med Øvre Eiker kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Øvre Eiker kommune og Vestfossen ungdomsskole. Temaet for tilsynet er kommunens arbeid for et trygt og godt skolemiljø.


Publisert 29.06.2023

Tilsyn med Oslo kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Oslo kommune og Blindern videregående skole. Temaet for tilsynet er skolemiljø.


Publisert 26.06.2023

Tilsyn med Lillestrøm kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Lillestrøm kommune og Bingsfoss ungdomsskole. Temaet for tilsynet er skolemiljø.


Publisert 21.06.2023

Tilsyn med Sarpsborg kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Sarpsborg kommune og Hafslund barneskole. Temaet for tilsynet er kommunens arbeid for et trygt og godt skolemiljø.


Publisert 01.06.2023

Tilsyn med Gol kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Gol kommune Gol skule. Temaet for tilsynet er om kommunen arbeider for et trygt og godt skolemiljø. Under dette temaet kontrollerer vi om kommunen gjennom internkontroll sikrer at skolen oppfyller varslingsplikten og undersøkelsesplikten i saker hvor det er mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.


Dette står i loven

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i opplæringsloven  kapittel 9A.