Kvotejakt på gaupe 2023

Foto: Svein Vik

Kvotejakta på gaupe starter 1. februar og varer til 31. mars. Jakta avsluttes når kvoten for de ulike kvotejaktsområdene er fylt, eller senest 31. mars. OPPDATERING: Kvotejakta ble stengt 1.februar fordi hunndyrkvoten ble fylt. 

Publisert 26.01.2023, Sist endret 31.01.2023

I 2023 er totalkvoten for rovviltregion 6 Midt-Norge på 24 gauper, fordelt på start- og reservekvoter og nærmere bestemte områder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Av disse kan maksimalt 5 være voksne hunndyr. I tillegg er det for noen områder vedtatt kvotefri jakt på gaupe.

Informasjon om gjeldende kvote i Trøndelag finner du på:

Felling eller forsøk på felling i Trøndelag skal umiddelbart meldes til Statsforvalteren i Trøndelag på telefon 930 60 221.

Om kvotevedtaket

Rovviltnemnda i rovviltregion 6 Midt-Norge fattet 31. oktober 2022 vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2023 i Trøndelag og Møre og Romsdal. Vedtaket ble påklaget og oversendt Klima- og miljødepartementet (KLD) for klagebehandling. Klagene ble delvis tatt til følge, og KLD har i klageavgjørelse datert 26. januar 2023 opprettholdt rovviltnemndas vedtak om totalkvote på 24 gauper, men redusert hunndyrkvoten fra totalt 8 voksne hunngauper til 5 voksne hunngauper. Se lenker til vedtaksdokumentene i høyremargen.

På grunn av reduksjon i hunndyrkvoten i forbindelse med KLDs klageavgjørelse har rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge justert fordelingen av hunndyrkvoten. Av hunndyrkvoten på 5 voksne hunndyr kan maksimalt 1 (en) felles innenfor forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal, maksimalt 1 (en) kan felles innenfor forvaltningsormådet for gaupe i Trøndelag og maksimalt 2 (to) kan felles utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag. I tillegg settes 1 (ett) voksent hunndyr av til reservekvote. Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal og kommunene Røros og Oppdal i Trøndelag er fremdeles omfattet av kvotefri jakt.

Kvotefri jakt

Det åpnes for kvotefri jakt i hele Møre og Romsdal utenfor forvaltningsområdet for gaupe, samt i kommunene Oppdal og Røros i Trøndelag. De øvrige delene av fylkene er omfattet av kvotejakt på gaupe.

Kvotejakt

For områdene omfattet av kvotejakt er det vedtatt en totalkvote på 24 gauper, hvorav maksimalt 5 av disse kan være voksne hunndyr (1 år eller eldre). Totalkvoten er fordelt på en startkvote og en reservekvote. Kvoten er fordelt på ulike kvotejaktsområder, se kart vedlagt i høyremargen eller https://kart.gislink.no/gaupe.

Startkvote

Startkvoten er satt til 22 gauper, hvorav maksimalt 4 kan være voksne hunndyr. Dette vil i praksis bety at kvotejakta på gaupe stoppes når/hvis startkvoten er fylt opp eller når/hvis hunndyrkvoten er fylt opp. Rovviltnemnda vil ta stilling til bruk av reservekvoten i begynnelsen av mars 2023. Startkvoten er fordelt slik:

Innenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag: 7 gauper (hvorav maks 1 (en) voksen hunngaupe)

Delområde

Beskrivelse av området

Kvote

A Heim, Orkland, Rindal og fastlandsdelen av Hitra 2
B Melhus, Midtre Gauldal og Skaun 2
C De deler av forvaltningsområdet som er fra Steinkjer kommune og nordover 1
D Øvrige deler av forvaltningsområdet sør for Steinkjer kommune 2

 

Delområdene innenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag (delområde A, B, C og D slås sammen til ett område 1. mars 2023.

Utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av områdene omfattet av kvotefri jakt: 11 gauper (hvorav maks 2 (to) voksne hunngauper)

Delområde

Beskrivelse av området

Kvote

E Indre Namdal 7
F Fosen (inkludert gamle Verran) 2
G Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet 2

 

Delområdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag (delområde E, F og G) slås sammen til ett område 1. mars 2023.

Innenfor forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal: 4 gauper (hvorav maks 1 (en) voksen hunngaupe)

Delområde

Beskrivelse av området

Kvote

A Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva 2
B Øvrige deler av forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal 2

 

Delområdene innenfor forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal (delområde A og B) slås sammen til ett område 1. mars 2023.

Reservekvote

Av totalkvoten settes det av 2 gauper til reservekvote, hvorav 1 av disse kan være en voksen hunngaupe. Det skal ikke tildeles dyr av reservekvoten dersom oppdaterte bestandsvurderinger ikke tilsier det, og det skal legges særlig vekt på påviste gaupeskader på rein og påviste familiegrupper av gaupe ved eventuell tildeling. Reservekvoten kan tildeles til områder som har fylt startkvoten. Rovviltnemnda vil ta stilling til bruk av reservekvoten i begynnelsen av mars 2023.

Informasjon om kvotejaktområder og kvoter

Alle som deltar i kvotejakta på gaupe plikter å gjøre seg kjent med hvilket delområde deres jaktterreng er en del av. Kvotejaktsområdene for 2023 er forandret siden kvotejakta i 2022. Nytt av året er at kommunene Midtre-Gauldal, Melhus og Skaun er skilt ut som et eget kvotejaktsområde, og at kvotejaktsområdene har fått ny navnsetting som følge av dette. Statsforvalteren minner om at kvotejakt på gaupe krever grunneiers tillatelse.

Du må være oppdatert på hvor mange dyr som er igjen på kvota i ditt område. Derfor må du sjekke kvotestatus før jaktstart hver dag, og minst 2-3 ganger i løpet av dagen. Dersom du jakter i område uten telefondekning må du oppdatere deg via en annen i jaktlaget som befinner seg i telefondekning. Oppdatert informasjon om kvotejaktsområder og gjenværende kvote for gaupe i Trøndelag vil fra jaktstart fås på telefon: 73 19 92 27 og kart: https://kart.gislink.no/gaupe.

Jakttid

Jakttid for kvotejakt på gaupe er 1. februar til 31. mars. Ved fylt kvote kan jakta stanses tidligere. Dette vil bli annonsert på telefon: 73 19 92 27 og kart: https://kart.gislink.no/gaupe. Gaupejakt er ordinær jakt og er derfor underlagt ordinære jaktbestemmelser i medhold av viltloven. Dette innebærer blant annet at en må ha tillatelse fra grunneier for å kunne utøve jakt.

Melding om felt dyr og kontroll

Felling eller forsøk på felling av gaupe skal umiddelbart meldes til Statsforvalteren i Trøndelag på vår vakttelefon: 930 60 221. Statsforvalteren vil be om følgende informasjon ved melding av felt gaupe:

  • Navn og telefonnummer til skytter
  • Kommune/fellingsområde
  • Lokalnavn på fellingsstedet
  • UTM-koordinater for skuddsted
  • Antall skyttere
  • Type våpen og antall skudd løsnet
  • Kjønn og anslått alder (voksen/unge) på det felte dyret

Felt gaupe skal fremvises for Statens naturoppsyn (SNO) for kontroll, merking og prøvetaking. Statsforvalteren vil videreformidle de overnevnte data til SNO, som i neste omgang tar kontakt med skytter for nærmere avtale om kontrollen. SNO vil også gjennomføre skuddplasskontroll, så det er viktig at skytter kan finne tilbake til skuddstedet.

Statsforvalteren ber om at alle jaktlag har minst en jeger som befinner seg innenfor telefondekning for så raskt som mulig kunne melde fra om felte dyr, og eventuelt bomskudd/påskutte dyr.

Innlevering av skutte dyr

Jeger eller preparant plikter å sende inn skrott av felt gaupe til vitenskapelig formål innen 1. juli samme år. Dersom felt rovvilt først leveres til preparant, skal dette gjøres innen 1. mai. Skrotten skal da sendes til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim, hvor den blir tatt imot og undersøkt av Rovdata. Dersom ikke innleveringsfristen overholdes tilfaller dyret i sin helhet Viltfondet. Før dyret leveres inn skal SNO merke det med en microchip i nakken og ta vevsprøver. Merking og prøvetaking skjer i forbindelse med SNOs kontroll av felt dyr og skuddplass. Jeger kan selv beholde skinnet. Under flåing av hanndyr skal man påse at testiklene følger med skrotten og ikke skinnet. Føttene skal flåes ut til det ytterste leddet på tærne og hodet skal sitte på skrotten.

Ettersøk og kontroll

Skytter plikter uten opphold å varsle Statsforvalteren i Trøndelag på vakttelefon 930 60 221 ved skadeskyting eller bomskudd. Statsforvalteren avgjør videre gjennomføring og avslutning av ettersøk. De som har deltatt i forsøket på felling eller jakt skal uten godtgjørelse bistå forvaltningsmyndighet eller politimyndighet i det videre ettersøk. Enhver som utøver jakt og fangst plikter å la seg kontrollerer av politi eller Statens naturoppsyn, og ved forlangende påvise skudd- eller fangststed.

Krav til aldersgrense, våpen og skyteprøve

Gaupe er definert som storvilt, og aldersgrensen for å jakte gaupe er derfor 18 år. Det er tillatt å jakte gaupe både med haglegevær og rifle. Det er ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer enn 2 skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Når jakta utøves med rifle er det bare tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss o.l.), og som har en anslagsenergi på minst 980 joule (100 kgm) på 100 meter. Jegere som ønsker å bruke rifle ved gaupejakt må ha bestått skyteprøve for storvilt. Alle som jakter må ha betalt jegeravgiften for inneværende jaktår. Kravet til human jakt gjelder for rovvilt som for andre arter.

Bruk av motoriserte kjøretøy

Det er ikke tillatt å benytte motorisert kjøretøy under kvotejakt på gaupe. Dette innebærer at det ikke er lov til å bruke motorisert kjøretøy i utenfor vei for å lokalisere eller forfølge gaupe, eller for å plassere ut jegere i terrenget.

Bruk av hund

Det er lov å bruke løs på drevet halsende hund til kvotejakt på gaupe. Det er ikke krav om at jegere og jaktlag skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund når de jakter gaupe.

Fangstredskap

Fangst av gaupe er søknadspliktig og krever årlig tillatelse fra Statsforvalteren for den enkelte bås. Søknad sendes til sftlpost@statsforvalteren.no. Båsens konstruksjon, plassering (koordinater) og tilsynshyppighet skal framgå av søknaden. Godkjenning for fangst med bås gis for en jaktsesong om gangen, og det må derfor søkes på nytt for båser som var godkjent for fangst forrige jaktår. Tilsyn av bås til fangst av gaupe skal utføres minst hver morgen og kveld.

Meld fra om observasjoner av familiegrupper

For at vi skal ha best mulig oversikt over gaupebestanden i fylket er det viktig at familiegrupper blir registrert. Statsforvalteren vil derfor oppfordre alle til å melde fra om synsobservasjoner eller sporobservasjoner av flere gauper i lag i perioden frem til 1. mars. Meldinger om observasjoner sendes til nærmeste SNO-rovviltkontakt, eller via www.skandobs.no. Finn din lokale SNO-rovviltkontakt her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.