Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fiskesperra

.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.05.2015

Bakgrunn for prosjektet
Den elektriske fiskesperra på Kjeldal i Telemarkskanalen ble bygget våren 2012 og satt i drift i mai samme år. Bakgrunn for at sperra ble etablert var å hindre spredning av gjedde opp i de tre store vannene øverst i Telemakskanalen, Flåvatn, Kviteseidvatn og Bandak.

Flåvatn. Foto: Anders Mossing Kviteseidvatn. Foto: Anders Mossing Bandak. Foto: Anders Mossing

Flåvatn, Kviteseidvatn og Bandak. Foto: Anders Mossing

Telemarkskanalen er leveområder for verdifulle naturressurser som en egen storørretstamme og bestander av elveperlemusling.  Fylkesmannen har gjennom sitt embetsoppdrag fra Miljødirektoratet fått et særlig ansvar for å ivareta sårbare og trua arter som storørret og elvemusling.

Elvemuslingen er en truet art og har et parasittisk livsstadium og er derfor avhengig av ørret eller laks som vert for å gjennomføre sin livssyklus. Slik sett vil skader på fiskebestandene også kunne ramme elvemuslingen. Les mer om elvemusling her.   

Storørret i Tokkeåi. Foto: Anders Mossing Elvemusling. Foto: Anders Mossing Gjedde. Foto: Anders Mossing

Storørret i Tokkeåi (foto: Mollan Media, Arnt Mollan), elvemusling (foto: Thor Østbye) og gjedde (foto: Pandora Film)

Se film om fiskesperra her.

Mer informasjon finner du under linken «spørsmål om svar om fiskesperra».

Gjedde
Gjedde er en utpreget rovfisk som spiser annen fisk og egne artsfrender.  Studier viser at gjedde på relativt få år kan redusere en ørretbestand svært kraftig. Gjedde er ikke naturlig hjemmehørende i Telemark og kan gjøre stor skade på lokale fiskebestander. Det er derfor ønskelig å hindre spredning av gjedde til Telemarkvassdraget. De delene av vassdraget som så langt er gjeddefritt innehar som nevnt sårbare og truede arter som storørret og elvemusling, men spredning av gjedde er også uønsket av hensyn til for eksempel vanlig ørret og øvrige fiskeressurser.

Sikkerhet
Fiskesperra ved Kjeldal sluse var den første i sitt slag i Norge, men firmaet som har produsert anlegget har designet og installert slike fiskebarrieresystemer i mer enn 20 år og levert over 50 systemløsninger rundt om i verden. Etter over 500 «driftsår» i USA, Canada og Europa har firmaet ikke registrert hendelser som har medført personskade.

 Den elektriske fiskesperra ved Kjeldal Sluse. Foto: Anders MossingDet var i en tidlig fase likevel uttrykt usikkerhet for personer tilknyttet fiskesperra og det ble i 2014 gjennomført en rekke tiltak for å imøtekomme dette. Tiltakene er basert på en risikovurdering utført av Norconsult as, med oppdrag om å vurdere konsekvensene for en person som faller i vannet i det strømførende feltet. Deres konklusjon var at eksponering for det elektromagnetiske feltet i fiskesperra i liten grad vil utgjøre noen trussel for liv og helse. Feltet kan imidlertid bidra til å forsterke stressreaksjonene med å falle i vann som samlet sett i verste fall fører til drukning.  Det bør derfor, som ved annen ferdsel på vann, utvises særlig aktsomhet ved ferdsel gjennom sperra.

Se film om sikkerhet og tilrettelegging ved Kjeldal Sluse.

Sikkerhetstiltak
Fylkesmannen har i etterkant av risikovurderingen montert redningsutstyr som livbøyer og kasteliner ved den elektriske sperra.  Det er videre montert en alarmknapp på boden ved Den elektriske fiskesperra ved Kjeldal Sluse. Foto: Anders Mossingfiskesperra og inngått avtale med 110-sentralen og Midt-Telemark brannvesen om direktevarsling og utrykning. Fylkesmannen har også støttet Nome brannvesen til innkjøp av en ny redningsbåt. Redningsbåten oppbevares på brannstasjonen og kan brukes i eventuelle redningsoppdrag ved fiskesperra eller andre steder i Midt – Telemark brannvesen sitt område. Det er satt opp informasjonsplakater på norsk og engelsk i området.

Den elektriske fiskesperra ved Kjeldal Sluse. Foto: Anders Mossing

Padling
Fylkesmannen har i tråd med en føre-var holdning og i lys av risikoen for fallulykker fra kano og kajakk vurdert det som uegnet å padle gjennom fiskesperra. Fylkesmannen har også vektlagt at kanoen/kajakken i mange tilfeller tas opp av vannet før slusa og at strekningen på 200 meter som padlerne går glipp av til vanns ikke er vurdert som spesielt naturskjønn eller opplevelsesrik.

Skilt ved fiskesperra. Foto: Fylkesmannen i TelemarkDet er som en konsekvens av dette i dag frarådd å padle gjennom fiskesperra. For fritidsbåter er det anbefalt å unngå stopp i området fiskesperra dekker. Det er skilt på området som opplyser om dette på norsk og engelsk. På skiltene er det QR-koder som kan scannes med en smarttelefon og få opp en informasjonsvideo om ferdsel forbi sperra.    
            qrcode fylkesmannen_fiskesperre

Det finnes traller på stedet for å frakte kano/kajakk på land forbi fiskesperra. Rett på oversiden En av opptaksrampene for kano og kajakk. Foto: Anders Mossingav fiskesperra ligger selve Kjeldal sluse. Det er fortsatt mulig å gjennomføring «slusing» selv om man frakter kano/kajakk forbi sperra på tralle

  

 

 Bilde over: En av opptaksrampene for kano og kajakk. Foto: Anders Mossing 

Bilde under: Tralle for frakt av kajakk og kano. Foto: Fylkesmannen i Telemark

Tralle for frakt av kajakk og kano. Foto: Fylkesmannen i Telemark Tralle for frakt av kajakk og kano. Foto: Fylkesmannen i Telemark

Teknisk informasjon
Det er en konstruksjon som er 14,3 meter lang og 17 meter bred. Vanndybden er 3 meter. Fiskesperra består av åtte stålelektroder som gir et pulserende elektrisk felt i vannet. Det benyttes likestrøms pulsatorer med maksimal spenning på 2 volt/cm2. Dette genererer et spenningsfelt i vannet som gir ubehag for fisken slik at den svømmer vekk.  Spenningsfeltet i fiskesperra er gradert og har sterkest impuls på midten og målet er at fisken skal snu/vende om før strømmen blir skadelig. Intensjonen med fiskesperra er å skremme fisk fra å passere.

Tiltak
Selv om Fylkesmannen har gjennomført alle planlagte tiltak er noen utfordringer fortsatt ikke løst.  Fylkesmannen vil derfor arbeide videre for å få en velfungerende fiskesperre slik at vi verner om de viktige bestandene av storørret og elvemusling i øvre deler av vassdraget og får minst mulig ulemper for annen bruk av underkanalen ved Kjeldal sluse. Det vil bli gitt informasjon om videre arbeid.

Spørsmål og svar om fiskesperra.
Det er laget en oversikt med spørsmål og svar tilknyttet fiskesperra. Dersom det er spørsmål om fiskesperra, som ikke er tilgjengelig på disse nettsidene, kan henvendelser sendes fiskeforvalter ved Fylkesmannen i Telemark. Benytt epost: fmtembk@fylkesmannen.no   

Den elektriske fiskesperra ved Kjeldal Sluse. Foto: Anders Mossing Kjeldal Sluse. Foto: Anders Mossing Kjeldal Sluse. Foto: Anders Mossing

Fra venstre mot høyre:

  • Den elektriske fiskesperra ved Kjeldal Sluse. Foto Anders Mossing
  • Kjeldal Sluse. Foto: Anders Mossing
  • Kjeldal Sluse. Foto: Anders Mossing