Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ber igjen om at Asker sikrer verdier på Brønnøya

Trusselen mot nasjonalt sjeldne arter og naturtyper, samt Brønnøya som regionalt rekreasjonsområde i Oslofjorden gjør at Fylkesmannens miljøvernavdeling må fremme innsigelse også mot kommunens bearbeidede reguleringsplan.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.03.2015

Det er positivt at Asker kommune tar opp den gjeldende reguleringsplanen for Brønnøya til revisjon, for planen er gammel og samsvarer ikke med dagens behov og nye nasjonale føringer. Men Fylkesmannens miljøvernavdeling hadde flere innvendinger da kommunen la ut et revidert planforslag på høring for to år siden. Nå har kommunen gjort endringer og sendt forslaget til nytt offentlig ettersyn.

- Forslaget har flere gode tiltak for bedre vern og forvaltning av Brønnøyas store natur- og rekreasjonsverdier sammenliknet med gjeldende reguleringsplan og forrige planforslag. Men heller ikke denne nye planen tar godt nok vare på øyas svært viktige og unike økosystem, og vi ser oss fremdeles nødt til å fremme innsigelser, sier fylkesmiljøvernsjef Are Hedén.

Brønnøya som ”hotspot”

 Brønnøyas kalkrike fjellgrunn og gode lokalklima gir grunnlaget for et svært rikt og variert plante- og dyreliv, både i nasjonal og internasjonal målestokk. Disse helt spesielle livsbetingelsene har gitt området noe av landets rikeste naturmangfold, med omtrent 130 rødlistede arter. Dette er et uvanlig høyt tall, og det sier noe om hvor viktig Brønnøya er for artsmangfoldet. 

- Vi inviterer kommunen til dialog og vil gjerne bistå i arbeidet med å sikre at disse naturverdiene tas bedre vare på enn det som foreslås i reguleringsplanen, sier fylkesmiljøvernsjef Are Hedén.

Fylkesmannens miljøvernavdeling kommer i sin uttale med forslag til hvordan kommunen kan arbeide videre for å lage en reguleringsplan i tråd med nasjonale føringer. I uttalen kan du også lese mer om økosystemet og artsmangfoldet på Brønnøya.

Les miljøvernavdelingens uttale til reguleringsplan for Brønnøya

Viktig også i en større sammenheng

Belastningen på økosystemet i indre Oslofjord er allerede stort. Planforslaget for Brønnøya vil resultere i økt press på naturområdene gjennom oppføring av nye fritidsboliger, utvidelse av bygninger, flere fastboende og økt ferdsel gjennom hele året. Denne utviklingen kan føre til at den samlede belastningen blir for stor og dermed ikke i samsvar med naturmangfoldlovens krav. Dersom det blir tillatt med økt aktivitet og flere naturinngrep på øya, kan det påvirke ikke bare mangfoldet, men hele økosystemet i Oslofjorden.

Ikke godt nok for allment friluftsliv

Planforslaget kommer også i vesentlig konflikt med nasjonale interesser i strandsonen, slik de er utrykt i statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Disse retningslinjene skal bidra til å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen.

- For å hindre ytterligere nedbygging av strandsonen og økt konflikt med allmenn ferdsel langs sjøen, er det svært viktig at planforslaget setter tydelige føringer for forvaltning av arealet i strandsonen. Men vi frykter at planforslaget ikke i tilstrekkelig grad ivaretar allmenne interesse, sier Hedén.