Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Hva er forskjellen på Fylkesmannen og fylkeskommunen?

Både Fylkesmannen og fylkeskommunen er regionale forvaltningsnivåer. Derfor kan det være vanskelig å skille mellom dem. Den mest sentrale forskjellen er: Fylkesmannen er statlig og underlagt storting og regjering. Fylkeskommunen er et folkevalgt organ på regionalt nivå.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.02.2018

Offentlig forvaltning i Norge har tre ulike nivå:

  • Stortinget, regjeringen og departementene utgjør det nasjonale statlige nivå. Fylkesmannen i Finnmark sørger for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp i Finnmark.
  • Fylkestinget og fylkeskommunene utgjør det regionale fylkeskommunale nivå. Finnmark fylkeskommune, ledet av fylkesordføreren, sørger for å følge opp saker som blir vedtatt av fylkestinget i Finnmark.
  • Kommunestyrene og kommunene utgjør det lokale kommunale nivå. Kommunens administrasjon, ledet av rådmannen, sørger for at saker som blir vedtatt av kommunestyret blir fulgt opp i din kommune.

Kort om Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark er statens øverste representant i Finnmark. Administrativt er Fylkesmannen underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Vår hovedoppgave er å sørge for at de vedtak, mål og retningslinjer som vedtas av Storting og regjering gjennomføres i Finnmark. Vi er også Kongens fremste representant i fylket.

Fylkesmannen har et samordningsansvar for andre statlige organer i fylket. Vi fører tilsyn med kommuner, fylkeskommunen, bedrifter og andre organisasjoner, og gir veiledning når det er nødvendig. For å sikre folks rettssikkerhet, er vi ankeinstans for ulike kommunale avgjørelser. Vi driver også med utviklingsarbeid når regjeringa har dette på sin dagsorden. Dette skjer innenfor alle våre fagområder. 

Fylkesmannen er navnet på både lederen av fylkesmannsembetet og selve embetet. Når vi viser til personen fylkesmannen, skal fylkesmannen skrives med liten f.

Eksempel: - ..., sier fylkesmann Ingvild Aleksandersen.

Når vi viser til Fylkesmannen i Finnmark som statlig organ og arbeidsplass, skal Fylkesmannen skrives med stor bokstav.

Kort om Finnmark fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune er vårt regionale folkevalgte organ.

Finnmark fylkeskommune er politisk styrt gjennom fylkestinget, som blir valgt hvert 4. år. I denne perioden er Ragnhild Vassvik fylkesordfører, Tarjei Jensen Bech (Ap) fylkesvaraordfører, Geir Ove Bakken (Ap) leder av hovedutvalget for kultur og samferdsel og Johnny Ingebrigtsen (SV) leder av hovedutvalget for kompetanse. 

Den største sektoren i Finnmark fylkeskommune er samferdsel, tett fulgt av opplæring (de står for 80% av driftsbudsjettet). Fylkeskommunen disponerer også de regionale utviklingsmidlene, og har en viktig rolle innen regional utvikling.

Finnmark fylkeskommune finner du i Fylkeshuset på Henry Karlsens plass 1 i Vadsø. Sentraladministrasjonen er plassert på Fylkeshuset i Vadsø. Her jobber det ca. 130 personer. Totalt jobber det nærmere 1100 personer i hele fylkeskommunen. De fleste jobber ved de videregående skolene. 

Du finner mer informasjon om fylkeskommunen på deres nettsider www.ffk.no.