Åelievoete

Akte åelie akten almetjen iedtjide gorrede, mij lea akte maana jallh akte mij lea åeliem åådtjeme, jïh dan almetjen dïedtem vaalta. Maahta åeliem nammoehtidh disse mij viehkiem daarpesje sov jïjtsh iedtjh gorredidh, ekonomeles jallh jeatjahlaakan.

Bijjieformynderije lea tjïelten dïedte snjaltjen 1.b. 2013 raajan

Fïerhtene tjïeltesne edtja akte bijjieformyndere årrodh mij edtja iedtjide gorredidh dejtie mah eah leah myndig jïh dah mah viehkieåeliem utnieh. Bijjieformynderije aaj viehkieåeliej jïh åeliej barkoem vååksje.
Tjïelteståvroe bijjieformynderidie nammohte.

Fylhkenålma dïedtem åådtje snjaltjen 1.b. 2013 raejeste

Dïhte orre laake åelievoeten bïjre mij faamoem åådtje ruffien 1.b. 2012, åejvieaajkojne åtna reaktajearsoesvoetem jïh rektahedtiem almetjidie bueriedidh mah åelievoetem daarpesjieh. Dellie åelievoeten dïedte tjïeltijste sertieståvva Fylhkenålmese. Dah mah daan biejjien lea nammoehtamme åeline jïh viehkieåeline daan beajjetje njoelkedassi mietie, sijhtieh riektesisnie jåerhkedh tjïrrehtimmien mænngan dehtie orre reformeste.

Orre mierieh åelide

  • Akte sjïehtedimmie tseegkesåvva daan beajjetje åeliej/viehkieåeliej jïh Fylhkenålmaj gaskem guhkiem åvtelen dïhte orre laake faamoem åådtje.
  • Sæjhta lïerehtimmiem vedtedh daan beajjetje åelide jïh viehkieåellide dej orre njoelkedassi bïjre.
  • Sæjhta nasjovnale njoelkedassh jïh maaksoesaatsh åelide båetedh.

Staaten sivijlereaktareereme

Staaten sivijlereaktareereme sæjhta voernges åelievoetefaamojne sjïdtedh jïh vaaksjomefaamojne jïh klååkemesuerkine årrodh nænnoestimmide nammoehtimmien bïjre åeleste jïh jeatjah nænnoestimmide mejtie Fylhkenålma dorjeme.

Vis mer