Reeremereakta

Reeremelaake sïejhme njoelkedassh åtna gaskem jeatjah tjiehpiesvoeten, sjeavohtsvoetedïedten jïh bïhkedimmiedïedten bïjre. Laake aaj salkehtimmiedïedtem, buerkiestimmiedïedtem, bieljelimmiedïedtem jïh klååkeme-jïh jarkelimmienuepiem gïetede. Laakesne aaj njoelkedassh guktie edtja mieriedimmieh jïh njoelkedassh darjodh.

Reeremelaake nænnoste gaskem jeatjah guktie akte tjïelte jallh staateles reeremeåårgane edtja nænnoestimmiem darjodh, jïh dutnjien goh årroje tjïelke reaktah vadta gosse byögkelesvoetine govlehtallh.

Dov lea reakta bieljelimmiem åadtjodh akten juhtije aamhtesen bïjre.Dov lea reakta raerien mietie gihtjedh akten advokaaten jallh jeatjeben luvnie datne leajhtedh.Dov lea reakta (naan gille laahpehtassigujmie) tjaatsegidie vuejnedh dov aamhtesisnie.Dov lea reakta buerkiestimmiem åadtjodh dan nænnoestæmman mij lea dorjeme.Dov lea reakta aktegsnænnoestimmiem laejhtedh.Datne maahtah muvhti veajkoej aamhtesemaaksojde maakseme åadtjodh, jis nænnoestimmie jorkese akten klååkemen mænngan. Datne edtjh viehkiem åadtjodh klååkedh dan luvnie mij nænnoestimmiem dorjeme.

Ajve nænnoestimmieh mah leah aktegsalmetji reaktaj jïh dïedti bïjre, mah aktegsnænnoestimmine ryöknesuvvieh. Fylhkenålma lea klååkemesuerkie naan såarhts aktegsnænnoestimmiej åvteste.

Vis mer