Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tjïelten stuvreme

Fylhkenålma edtja gïehtjedidh jïh tjïeltide bïhkedidh reaktanjoelkedassi bïjre mah leah tjïelten åårgani bïjre. Dovne sïejhme jïh sjïere juridihkeles dåeriesmoerh jïh gyhtjelassh ekonomijenjoelkedassi bïjre. Fylhkenålma edtja aaj signaalh departemeentijste tjïeltide bieljelidh.

Daaletje