Maanah jïh eejhtegh

Maanah jïh noerh edtjieh hijven jïh jearsoes byjjenimmie- jïh jieledetsiehkieh utnedh. Mijjen jienebh laakh mah hoksieh byögkelesvoete maanide bööremeslaakan gorrede. Biejjieladtje barkosne dle tjïelte edtja dam hoksedh, men aaj jienebh staateles åejvieladtjh laavenjassh utnieh mah leah tseahkan maanaj jïh eejhtegi gaskem gårredamme.