Maanagïerte jïh lïerehtimmie

Maanaj jïh noeri lea reakta aktem hijven evtiedimmie- jïh lïerehtimmiem åadtjodh maanagïerteaalteren raejeste jïh goske golmenjaepien jåarhkeööhpehtimmiem illehtamme.

• Tjiïelti lea dïedte sijjiem maanagïertesne faalehtidh maanese aarhskuvleaalterisnie, jis maana tjïeltesne orre. Maana maahta sijjiem åadtjodh aktene tjïelten  jallh ij-tjïelten maanagïertesne.
• Maanah jïh noerh dïedtem jïh reaktam utnieh aktem luhkienjaepien maadtskuvle-lïerehtimmiem åadtjodh dehtie raejeste dah govhte jaepieh illieh, jïh reaktam utnieh daam lïerehtimmiem namhtah åadtjodh  byögkelesvoeteste. Tjïelth dïedtem maadthskuvlelïerehtimmien åvteste utnieh.
• Noerh gaskem 16 jïh 19 jaepieh reaktam utnieh byögkeles maakseme jåarhkeööhpehtimmiem åadtjodh. Fylhkentjïelth dïedtem utnieh lïerehtimmien åvteste jåarhkeskuvlesne.

Fylhkenålma vååksje jïh klååkoeh gïetede

Fylhkenålma edtja bievnedh jïh bïhkedidh gaajhkide almetjidie, jïh maanagïerti jïh skuvli aajhteridie ööhpehtimmielaaken, privaateskuvlelaaken jïh maangïertelaaken mietie, baalte mieriedimmiegujmie. Fylhkenålma aaj klååkemesuerkie aktegsnænnoestimmide daejnie suerkine, jïh vååksje  ööhpehtimmielaaken jïh maanagïertelaaken mietie.

Dåarjoe skuvlide jïh maanagïertide

Åajvahkommes  dle skuvle-jallh maanagïerteaajhtere jïh tjïelth mah reaktam utnieh byögkeles beetnehdåarjoem åadtjodh. Fylhkenålman laavenjassh leah gïehtjedæmman, klååkemasse jïh tjïrrehtæmman dagkarijstie  beetnehdåarjojste ektiedamme.