Indivijduelle soejkesje

Jis datne iktedamme healsoe- jïh hoksedïenesjh daarpesjh mah guhkiem ryöhkoeh, dle dov reaktah aktem indivijduelle soejkesjem åadtjodh, jis dam sïjhth. Tjïelten lea dïedte, healsoe- jïh hoksedïenesjelaaken mietie, geehtedh guktie akte indivijduelle soejkesje dorjesåvva, mij aaj sjïerehealsoedïenesjh feerhmie.

Aajkoe aktine indivijduelle soejkesje

  • iIndivijduelle soejkesje edtja darjodh guktie datne aktem ållesth, iktedamme jïh indivijduelle sjïehtedamme dïenesjefaalenassem åadtjoeh. Edtja gorredidh guktie iktegisth edtja akte dïenesjevedtije årrodh mij åejviedïedtem dov åvteste åtna, goh dïenesjedåastoje.
  • Edtja dov ulmieh, vierhtieh jïh dïenesjedaerpiesvoeth tjïelkestidh. Vijriesåbpoe edtja aktem vuarjasjimmiem darjodh jïh råajvarimmiejgujmie nïerhkedh mij maahta viehkiem iktedidh.
  • Soejkesje edtja ektiedahkoem nænnoestehtedh gaskem datnem, lïhkemes fuelhkieh jïh dïenesjevedtijh aktene reeremedaltesne, jallh reeremedaltesi dåaresth.

Dah joekehts aktöörh dïedtem utnieh laavenjostedh

Indivijduelle soejkesje lea dïenesjedåastojen soejkesje. Daate sæjhta jiehtedh dov ulmieh edtjieh prosessem stuvredh. Goh utnije dle dov reakta, jïh aaj datnem haasta meatan årrodh dïenesjen daerpiesvoeth, vaajtelh jïh ulmieh buerkiestidh,  mah leah vihkeles dutnjien aarkebiejjien jïh båetijen aejkien. Dïhte suerkie tjïelten healsoe- jïh hoksedïenesjistie jallh healsoesïelteste mïsse utnije govlehtalla, aktem jïjtjeraarehke dïedtem åtna ihke daate soejkesjebarkoe aalka. Jis datne dïenesjh daarpesjh jeatjah dïenesjevedtijijstie jallh etaatijste, dle dah aaj dïedtem utnieh laavenjostedh.