Healsoe offshore

Rogalaanten Fylhkenålma aktem abpelaanten råållam aamhtesinie åtna mah leah healsoen jïh raajnesvoeten bïjre petroleumsdarjosne mearosne nöörjen kontinentaalesokkelisnie.

Vaaksjome healsojne jïh raajnesvoetine

Rogalaanten Fylhkenålma healsoem jïh raajnesvoetem vååksje gaajhkine tjåadtjoen jïh sertije installasjovnine petroleumsdarjosne mearosne. Vaaksjome gaskem jeatjah healsoedïenesjem feerhmie (kuratijve dïenesje jïh ryöjredimmievoete), jïh aaj beapmoegïetedimmie, sujhteme jïh jovkemestjaetsie. Datne vielie bïevnesh vaaksjomedarjomigujmie Rogalaanten Fylhkenålman nedtesæjrojne gaavnh.

Healsoebæjhkoehtimmieh

Rogalaanten Fylhkenålma njoelkedasside healsoen bïjre reerie almetjidie petroleumsdarjosne mearosne, jïh maahta aaj dispensasjovnh vedtedh jis akte almetje ij krïevenasside illh. Rogalaanten Fylhkenålman nedtesæjrojne gaajhkh daerpies goerh offshorevihtienassese (helseerklæring for personer i petroleumsvirksomheten til havs), jïh akte læstoe jååhkesjamme dåakterigujmie ålkoelaantesne. Mijjieh læstoeh utnebe jååhkesjamme dåakterigujmie Offshore-starnijidie, jïh goerh mejtie gåarede våålese leessedh.