Dearjoe

Fylhkenålma lea dearjoetjåadtjoehtæjja jïjnjh gïehteldimmiej jïh råajvarimmiej åvteste. Daate sæjhta jiehtedh Fylhkenålma maahta luhpiem vedtedh darjoemidie mah maehtieh dearjoem sjugniedidh. Dïedtesuerkieh feerhmieh dovne healsoe- jïh byjresevaarege kjemikalijh, slaavvoeh jïh orreåtnoem, elmiedearjoem jïh gijjiem jïh dearjoem tjaetseste jïh dajveste.

Daate lea naaken dejstie Fylhkenålman laavenjassijste dearjoelaaken mietie:

  • luejhtemeohtsemh gïetedidh gïehteldimmijste mah tjuerieh luhpiem utnedh Fylhkenålmeste, gaskem jeatjah asfalte- jïh pukkevierhkie, såelsietseegkeldahkh, slaavvoetseegkeldahkh, bijlebeelhkenassesijjieh, skorkelimmietseegkeldahkh, skööhtemebaanah, motovresportbaanah jïh ovmessie industrijesïelth
  • gïehteldimmieh vaaksjodh dejnie suerkine mah eah luhpiem daarpesjh, men mieriedimmijste stuvresuvvieh, gaskem jeatjah asfaltevierhkieh, pukkevierhkieh,  biobåeltemstseegkeldahkh jïh skihpevierhkieh
  • ohtsemh sjæjsjalidh såelsieluejhtemen bïjre jaevride jïh mearojde
  • ohtsemh gïetedidh vöörhkemen bïjre såelsiedajjoste
  • ohtsemh gïetedidh mudringen jïh dumpingen bïjre
  • dearjoedehteme dajvh  jïh sleajhteme  tjïelten våarkoeh gïehtjedidh

vaaksjodh jïh gïehtjedidh guktie naaken ij dearjoelaakese, mieriedimmide jïh luhpide miedtieh