Skåajjeburrie

Bildemontasje skog

Fylhkenålman laavenjassh skåajjeburrien sisnjelen leah ektiedamme dan guhkiebasse reeremasse skåajjeste, goh akte vierhtie dan jielemedarjoemasse mestie dïeneste sjædta. Jeatjah aktöörigujmie ektine dle Fylhkenålma aaj eadtjohkelaakan barkeminie juktie stuerebe aarvoem moereste åadtjodh goh iebne. Fylhkenålma edtja aaj tsevtsiedæjjine årrodh ihke vielie moere åtnasåvva bïgkemisnie jïh dorjemassese bioenergijeste. Dïhte edtja viehkiehtidh guktie mijjen akte infrastruktuvre mij dorje guktie maahta dïenestem åadtjodh tjoehpemistie, seamma tïjjen goh jieleme byjresem krööhkeste.

Fylhkenålma bïhkedimmiem jïh viehkiem vadta tjïeltide daej suerkiej sisnjeli goh laanteburriegeajnoeh, skåajjeskaarah, bioenergije, skåajjejurjeme jïh byjresegyhtjelassh. Jeatjah barkoesuerkieh leah iktedimmieh skåajjeburriesoejkesjimmeste fylhkesne, reereme skåajjefoenteöörnegistie, dåarjoereereme jïh gïehtjedimmielaavenjassh.

Vis mer