Tjïeltenreakta

Tjïeltelaake stoerre frijjevoetem vadta tjïeltide jïh fylhkentjïeltide sijjen barkoem öörnedidh, jis ajve njoelkedasside reeremelaakesne, byögkelesvoetelaakesne jïh dejnie aktegs sjïerelaakine jeakadieh.

Vihkeles tjïelten jïjtjeståvroe jïh voenges demokratije leah seamma daltesisnie goh nasjovnaale hedtieprinsihph  jïh reaktajearsoesvoete, mah edtjieh faamosne årrodh gaajhkide årroejidie laantesne.

Fylhkenålma faamoem åtna tjïelten barkoem gïehtjedidh. Golme jallh jienebh lïhtsegh aktene tjïelteståvrosne maehtieh ektesne aktem nænnoestimmiem Fylhkenålmese seedtedh, guktie dïhte maahta gïehtjedidh mejtie luhpies. Fylhkenålma maahta aaj jïjtjevieltien aamhtesh bæjjese vaeltedh jïh gïehtjedidh mejtie luhpies. Fylhkenålma gïehtjede mejtie nænnoestimmiem dorjeme laaken mietie, mejtie reaktoe åårgane dam nænnoestamme, jïh mejtie sisvege nænnoestimmesne lea sïejhme laaki jïh njoelkedassi mietie.

Vis mer