Aehpiejarnge

Akte aehpiejarnge lea akte institusjovne mij almetjh dååste mah vædtsoesvoetem dååjrieh lïhke ektiedimmine.

Aehpiejarngelaake

Tjïelte edtja hoksedh akte faalenasse aehpiejarngen bïjre gååvnese gaajhkesidie mah dam daarpesjieh. Tjïelte edtja aaj hoksedh aehpiejarnge krïevenasside illie aehpiejarngelaakesne. Åssjele daejnie laakine lea gorredidh akte hijven faalenasse gååvnese nyjsenæjjide, kaarride jïh maanide mah vædtsoesvoetem, jallh aajhtoem vædtsoesvoeten bïjre naakenistie dååjrieh mah leah dej lïhke.

  • Akte aehpiejarnge lea akte faalenasse akten annjebodts årromesijjien bïjre. Edtja namhtah årrodh, gaahpode abpe dygnen jïh abpe jaepien gååvnesidh.
  • Faalenasse edtja sjïehteladteme årrodh fïereguhten utniejasse.
  • Aehpiejarnge jïh jeatjah byögkeles dïenesjh edtjieh iktedamme årrodh, jïh utniejassese aktem ållesth dåarjedimmiem vedtedh.
  •  Dah mah aehpiejarngesne orreme, edtjieh faalenassem åadtjodh vielie dåarjedimmien bïjre mænngan dah destie juhteme.

Aehpiejarngelaake tjïeltide stillie gïehtjedidh ihke aehpiejarnge jïh dïhte barkoe maam aehpiejarngefaaleneasse feerhmie, lea sïejhme njoelkedassi mietie.

Fylhkenålman dïedte

Fylhkenålma edtja vaaksjodh tjïelte sijjen dïedth illie nænnoestimmiej mietie aehpiejarngelaakesne. Fylhkenålman vaaksjome lea tjïelten vööste, ij dan aktegs aehpiejarngen vööste.

Vis mer