Dálkkádat

Dálkkádat rievdá. Norgga dálkkádat orru šaddamin lieggasut ja láktasut, ja šaddet eanet ekstrema dálkkit. Dat sáhttá čuohcat sakka birrasii ja servodahkii.

Fylkkamánni galgá bargat dan ovdii, ahte geahpedit dálkkádatgássaid luoitima ja boahtteáiggi vahágiid ráddjemiin. Plánenbarggu váldun leat buorit fievrredančovdosat, nana geainnut ja ruovdemáđijat, sihkkaris energiijadoaimmaheapmi ja dáluid ja eará ráhkadusaid sajušteapmi nu, ahte uđđasat ja eará luondduroasut eai daid áitte. Fylkkamánni galgá maid bargat dan ovdii, ahte servodat lea ráhkkanan dulvviide, rávdnjeboatkkaide ja eará duođalaš dáhpáhusaide.

Dálkkádatrievdama báikkálaš plánen

Fylkkamánni gaskkusta dieđuid nationála dálkkádatpolitihka ja dan čađaheaddji báikkálaš servodagaid gaskka. Gielddain lea váldoovddastus hukset buriid servodagaid ássiidasaset, ja dálkkádatperspektiiva lea mávssolaš oassi plánemis.

  • Fylkkamánni galgá sihkkarastit, ahte gielddain váldet bures vuhtii dálkkádatrievdadusaid áššiid mearrideami oktavuođas. Fylkkamánni lea suorggi eiseváldi earret eará biras- ja eanandoalloáššiin, ja das lea váldi gozihit gielddaid ja rievdadit ovttaskas mearrádusaid, jos dain eai váldde doarvái vuhtii dálkkádatrievdadusaid, ja ovddidit vuosttaldemiid plána- ja huksenlága vuođul.
  • Fylkkamánni goziha gielddaid gearggusvuođabarggu ektui.
  • Fylkkamánni bagada gielddaid dálkkádatbarggu ektui. Fylkkamánni galgá čilget makkár gáibádusat ja vuordámušat stáhtas leat gielddaide, ja gaskkustit gielddaid oaiviliid guovddášeiseválddiide.