Leve heile livet

Oppdatert 28.02.2024

Reforma «Leve heile livet» er gjennomført, men arbeidet med å skape aldersvenlege lokalsamfunn held fram. I satsinga «Fellesskap og meistring – bu trygt heime» er målet å skape eit aldersvenleg samfunn prega av openheit, tryggleik og fellesskap. Det overordna målet er å bidra til at eldre kan bu trygt heime lengst mogleg.

Satsinga er tverrfagleg og har fire innsatsområde:

  • levande lokalsamfunn
  • bustadtilpassing og planlegging
  • kompetente og myndiggjorte medarbeidarar
  • tryggleik for brukarar og støtte til pårørande

Alt det gode arbeidet som er gjort i «Leve heile livet», skal vidareførast inn i «Bu trygt heime». Helsedirektoratet jobbar med ein nasjonal handlingsplan for korleis fleire eldre kan bu trygt og godt i eigen bustad lengst mogleg.

Dialogmøte og læringsnettverk

Statsforvaltaren har hatt ei sentral rolle i å koordinere arbeidet knytt til «Leve heile livet». Statsforvaltaren har gitt alle kommunar tilbod om dialogmøte og sytt for at alle kommunar vart inviterte inn i læringsnettverk. Statsforvaltarane er ein del av det regionale støtteapparatet, der også KS og Utviklingssenteret for sjukeheim og heimetenester er med. Vi har ikkje fått oppdrag i den nye satsinga enda. 

Vis meir

Leve heile livet som embetsprosjekt hos Statsforvaltaren 2020-2022

Prosjektet skal bidra til at kommunane møter endringane i befolkningssamansetninga på ein måte som gjer at vi kan leve gode liv så lenge som mogleg.

Statsforvaltaren vil bidra til 

  • at kommunane utformar gode, tilpassa tiltak og løysingar for arbeidet i eigne planar 
  • tett og godt samarbeid mellom sektorar i kommunane og hos Statsforvaltaren 
  • aktive og medverkande eldre i kommunane, og gode, tilrettelagte tilbod 
  • godt og systematisk arbeid med kompetanseheving, kvalitetsforbetring og pasient- og brukartryggleik i kommunane 
  • god dialog og likeverdig samarbeid mellom regionalt støtteapparat i fylket 

Det vert tilbod om støtte og rådgjeving til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid og tilrettelegging av nettverk og møteplassar med kommunane, fylkeskommunen og  spesialisthelsetenesta. 

Prosjektgruppa hos Statsforvaltaren består Anne Eli Wangen (helse, oppgåveansvarleg), Janne Weltzien Listhaug (helse), Ragna Flotve (landbruk)Beate Helland (helse) og Siri Erdal (kommune og samfunn). 

I tillegg til det regionale støtteapparatet, har vi også ei koordineringsgruppe der fylkeseldrerådet i Vestland, Senter for omsorgsforsking og Vestland fylkeskommune også er med. 

Eit viktig grep i Leve heile livet-reforma er at kommunane deltek i nettverk for erfaringsdeling og læring. Vi har samla aktuelle nettverk for kommunane under.

Her kan du lese informasjonsbrev med nyhende frå Leve heile livet-arbeidet i Vestland:

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 18.04.2024

Sluttevaluering av Leve heile livet-reforma er klar

Leve hele livet-reforma blei avslutta i 2023, og rapporten oppsummerer fem års reformarbeid.


Publisert 21.03.2024, Sist endra 07.05.2024

Få ein god start på veka på nettverkssamling om aldersvenlege lokalsamfunn

Det er ei kjent sak at det er den som har skoen på, som veit kor den trykker. Dette er utgangspunktet for tre nettverks-webinar i år. Her blir det samtale rundt viktige, lokale tema. Kor aktiv du skal vere, bestemmer du sjølv.


Publisert 18.09.2023

Nytt frå Leve heile livet-satsinga i Vestland

I det nye informasjonsbrevet får de relevant informasjon om kva som rører seg i arbeidet i Vestland. 


Publisert 17.08.2023, Sist endra 21.08.2023

Korleis går vi frå Leve heile livet til Bu trygt heime?

Bli med på konferansen 4.-5. oktober. Få ny kunnskap om den nasjonale satsinga Fellesskap og meistring  - Bu trygt heime, og få innblikk i kunsten å bli eldre. 


Publisert 11.08.2023

Eldreråd får tilbod om opplæring i aldersvenleg utvikling

Nye eldreråd får moglegheita til å utforske korleis dei kan bidra til aldersvenleg samfunnsutvikling og sikre ei sterkare stemme for eldre i kommunen sin.


Publisert 11.08.2023

Handlingsplan for auka inkludering i eit digitalt samfunn

Målet med handlingsplanen er å motverke digital utanforskap og legge til rette for at alle blir inkludert i samfunnet.


Publisert 23.06.2023, Sist endra 23.06.2023

Fellesskap og meistring – Bu trygt heime

Den nye stortingsmeldinga skal sørge for eit meir aldersvenleg samfunn, meir heilskap i eldrepolitikken, og betre helsehjelp til eldre i Noreg.  


Publisert 26.04.2023

Seminar om seniorpersonell i helsesektoren

Helsedirektoratet inviterer til seminar den 23. mai om korleis satsing på seniorar i helsesektoren kan bli ein del av løysinga på helsepersonellutfordringane. Du kan følgje seminaret digitalt.


Publisert 10.03.2023

Nytt frå Leve heile livet-satsinga i Vestland

I det nye informasjonsbrevet får de relevant informasjon om kva som rører seg i arbeidet i Vestland. 


Publisert 05.12.2022

Korleis tenkje aldersvenleg bustadbygging for framtida?

Regjeringa vil leggja til rette for at fleire eldre kan bu lenger heime, for å sikre berekraftige teneste. Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet har hausta erfaringar frå Danmark der seniorbufellesskap har vorte ein ettertrakta buform blant eldre.