Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknadsfrist:
1. mars 2020
Målgruppe:
Direkte målgruppe er helsepersonell som er ansatt i kommunene. Indirekte målgruppe er pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt uavhengig av diagnose, samt deres pårørende.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, helse- og omsorgsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2021

Målet med tilskuddet er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg uavhengig av diagnose, samt bidra til kompetanseoppbygging i kommunene. 

Publisert 22.01.2020

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket som finnes under Dokumenter på høyre side.

Det er i 2020 bevilget 14 mill. kroner i Prop. 1 S (2019-2020) på kapittel 761 post 67 til ordningen.

Ordningen forvaltes av utvalgte fylkesmannsembeter. Det er Fylkesmannen i Vestfold og Telemark som behandler søknader fra kommuner i Vestfold og Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Tilskuddet forvaltes i samarbeid med Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB). Kontakt Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Regionalt Kompetansesenter for lindrende behandling (KLB) eller Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylket for råd og veiledning.  Søknaden skal sendes som vedlegg til fmvtpost@fylkesmannen.no. Det samme gjelder rapportering for mottatt tilskudd i 2019. 

Kontaktperson hos Fylkesmannen finner du under Kontaktpersoner til høyre på denne siden. Kontaktpersoner på Regional Kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB);

Fullstendig informasjon om tilskuddsordningen finner du på nettsiden til Helsedirektoratet under Lenker på høyre side.

Informasjon om prosjekter som fikk tilskudd i 2019 finner du også under Lenker på høyre side.

Søknader må være mottatt innen 1. mars 2020, og vil bli besvart så fort som mulig etter 1. april, og senest 1. juni 2020.

Rapporteringsfrist for aktivitet og måloppnåelse for fjorårets tilskudd er 1. mars 2020. Frist for regnskapsrapport er 1. april 2020. For innvilgede tilskudd i 2020 er rapporteringsfristen 1. mars 2021. Revisorkontroll skal oversendes for tilskudd over 200 000 kr.

Søknadsfrist:
1. mars 2020
Målgruppe:
Direkte målgruppe er helsepersonell som er ansatt i kommunene. Indirekte målgruppe er pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt uavhengig av diagnose, samt deres pårørende.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, helse- og omsorgsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2021