Måltidsvenn

I Meld. St. 15 Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre, er pilotprosjektet Måltidsvenn nevnt som et eksempel på det gode måltid.

Publisert 17.12.2018, Sist endret 26.01.2021

Bakgrunn for prosjektet

Måltidsvenn er et samarbeidsprosjekt mellom Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V), hjemmetjenesten i Horten kommune og Nykirke Bygdekvinnelag. Måltidsvennene rekrutteres fra frivillige lag og foreninger. Eldre, personer med demens og enslige personer er blant gruppene som har særlig risiko for underernæring. Blant hjemmeboende syke eldre er forekomsten av underernæring anslått til å være rundt 10 % (Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring).

Underernæring øker risikoen for komplikasjoner, redusert motstand mot infeksjoner, forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert livskvalitet, forsinker rekonvalesensen og gir økt dødelighet (Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring).

I tillegg til de helsemessige skadene, vil også underernæring hos eldre kunne få store samfunnsøkonomiske konsekvenser. En underernært pasient i sykehus har opptil tre ganger så lang liggetid i institusjon som en velernært pasient. (Forebygging og behandling av underernæring – oppgave i kostnad nytte analyse).

I 2015 arrangerte Landbruks- og matdepartementet en nasjonal konkurranse rettet mot sykehjemmene med tema «Gylne måltidsøyeblikk». Målet var her å framheve måltidet som en viktig del av livet til beboere på sykehjem og belyse problemstillingen med underernæring hos eldre. I 2016 fortsatte Landbruks- og matdepartementet satsningen og lyste ut en ny konkurranse, denne gang i samarbeid med Forbrukerrådet hvor «Måltidsglede» var overskriften.

I 2017 tok Fylkesmannens Landbruksavdeling i Vestfold og Helse -og sosialavdeling i Vestfold initiativ til å se på hvordan man kan ta tak i utfordringen blant eldre enslige hjemmeboende personer som er i risikogruppa. Resultatet ble å prøve ut en modell som ble kalt Måltidsvenn.

For å sikre kvalitet og brukerinnflytelse forutsetter prosjektet god forankring i kommunen, både i ledelsen og i hjemmetjenesten, og et tett samarbeid med frivillige organisasjoner. Horten kommune har sagt ja til å være pilotkommune.

 

Prosjektets målsetting

Prosjektets hovedmål

Frivillige som måltidsvenner bidrar til økt livskvalitet og har en forebyggende effekt på underernæring hos hjemmeboende eldre i Horten kommune. Prosjektet gir også en økt bevissthet om lokal og økologisk mat.

Delmål:

 1. Måltider basert på lokale råvarer og med spesielt fokus på økologiske råvarer.
 2. Bedre helse hos eldre gjennom ernæringsfokus og positive måltidsopplevelser, færre innleggelser i sykehus eller institusjon
 3. Gode kunnskaper om ernæring og lokale, økologiske matvarer hos alle involverte
 4. Økt aktivitetsnivå hos de eldre

 

Horten kommune som pilotkommune

Prosjektet er et innovasjonsprosjekt hvor en vil se på mulighet for nye tiltak knyttet til ernæring og frivillighet. Vi vil ha fokus på eldre hjemmeboende mennesker som bor alene, er lite aktive og som kanskje lider av kroniske sykdom. Disse har ofte dårlig matlyst og lever på en ensidig kost.

Det vil være samarbeid mellom helse- og landbruksområdet, og en vil knytte til seg aktører fra næringslivet. Horten kommune er en pilotkommune for å prøve ut tiltaket. Ved å ha fokus på alle sider av et måltid som brukers ernæringsstatus, måltidstilberedelse og råvarene som brukes, vil dette sammen med de fysiske og sosiale rammene rundt måltidet kunne få stor betydning for alle involverte.

 

Nordfløyen på Gannestad

I dette prosjektet vil en prøve å gjøre tiltak som kan bety en forskjell for denne brukergruppa. I Nordfløyen på Gannestad bor det 12 personer i små leiligheter, disse vil orienteres og tilbys mulighet for deltakelse i prosjektet i første omgang. De har en fellesstue/kjøkken med spisebord hvor det er plass til alle som bor der. Prosjektet vil også gi beboerne en mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Mulighetene for at de kan være med å hjelpe til i form av å dekke bord eller være med å tilberede måltidet er også tilstede.

En utvidelse av prosjektet er mulig hos andre hjemmeboende som bor i omsorgsboliger hvor det er fellesområder som kan benyttes. («Omsorgsbolig er tiltenkt innbyggere som mottar bistand fra hjemmetjenesten, kommunen har tildelingsrett.»)

 

Frivillige organisasjoner inn som Måltidsvenn.

For å kunne gjennomføre tiltaket med Måltidsvenn er det helt avgjørende at frivillige gjør en innsats.  Det er også viktig å finne frivillige, lokale foreninger som har kunnskap og interesse for den gode måltidsopplevelsen. De bør ha kjennskap til hvordan bruke gode norske råvarer og spesielt sesongråvarer for å kunne tilberede måltider som gir gjenkjennelse og kan knyttes opp til høytider og tradisjoner. Vi legger vekt på at det skal brukes økologiske råvarer så langt det er mulig.

Nykirke bygdekvinnelag ønsker å stille som frivillige i prosjektperioden. En håper å rekruttere ytterligere organisasjoner/personer underveis i perioden.

 

Kvalitetssikring - dokumentasjon

 • Hjemmetjenesten skal i forkant bruke kartleggingsverktøyet MUST for en grundig kartlegging av involverte brukere sin ernæringsstatus i forkant av oppstart. Det blir også tatt blodprøver for å kunne måle en eventuell endring av blodverdiene. På den måten bør vi kunne dokumentere en eventuell helseeffekt av prosjektet.
 • Det er viktig at brukere og pårørende får god skriftlig og muntlig informasjon om tilbudet.
 • Det må utarbeides gode samarbeidsrutiner mellom Nykirke Bygdekvinnelag og hjemmetjenesten/kommunen.
 • Fagsykepleier i hjemmetjenesten har ansvar for oppfølging av de frivillige Måltidsvenner.
 • De frivillige må skrive under taushetserklæring.
 • Nykirke Bygdekvinnelag lager en menyliste for en måned av gangen ut i fra lokale sesongråvarer og høytider/tradisjoner.
 • Bygdekvinnelaget er ansvarlig for innkjøp av råvarene.
 • Siden brukerne er definert som hjemmeboende er det utarbeidet en god og praktisk løsning for betaling av måltidet.
 • Undervisningssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold (USHT-V) er prosjektansvarlig. De har også ansvar for prosjektet framdrift og dokumentere resultatene.

 

Nykirke Bygdekvinnelag tilbereder og serverer middag en gang pr. uke i Nordfløyen på Gannestad

Bygdekvinnelaget, ved to av medlemmene, møter opp to timer før middag og tilbereder all maten fra bunnen av. Menyen består av tradisjonelle matretter basert på norske råvarer og sesongens landbruksprodukter. Ett av målene med å lage middagen på kjøkkenet til Nordfløyen på Gannestad er å spre den gode matlukten og la de beboere som har lyst få delta i matlagingen før de spiser. Beboerne betaler en sum pr middag med utgangspunkt i hva råvarene koster å kjøpe inn.

Eksempler på menyer:

 • Kjøttkaker m/poteter, grønne erter og gulerøtter fra Vestfold og tilslørte bondepiker til dessert.
 • Lapskaus med gode Vestfoldgrønnsaker og plommegrøt til dessert
 • Lettsaltet kokt torsk med poteter og gulerøtter fra Vestfold med sjokoladepudding til dessert
 • Stekt flesk og duppe (fra Svinefylket Vestfold) med mos av kålrot og gulerøtter fra Vestfold og med eplekake og krem til dessert.
 • Fårikål med poteter og kål fra Tjodalyng, og med eplegrøt til dessert
 • Fiskegrateng m/poteter, gulerøtter og grønne erter fra Vestfold og med plommegrøt til dessert
 • Fersk småsuppe med høstens rotgrønnsaker fra Vestfold

Måltidsvenn som prosjekt skal vare fram til våren 2018. Da håper vi at prosjektet viser seg så vellykket at det videreføres og kan utvides til å få flere engasjerte frivillige organisasjoner som Måltidsvenn og i flere borettslag for eldre i kommunen.

Måltidsvenn Bente Aas Haug fra Nykirke Bygdekvinnelag laget og serverte julemiddag                       

Måltidsvenn Bente Aas Haug fra Nykirke Bygdekvinnelag laget og serverte julemiddag. Foto: Lisbeth Haugan.

 Måltidsvenn

På bildet: Kari Mette Holm (FM Vestfold), Anita Nilo (prosjektleder fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold, USHT-V), Renate Ingulfsen (sykepleier i hjemmetjenesten, Horten kommune) og Stina Johannessen (fagsykepleier i Horten kommune). Foto: Lisbeth Haugan

Sluttrapporten og vedlegg ligger på USHT-V sin side: https://www.sandefjord.kommune.no/Helse-og-omsorg/Helse-og-omsorgstjenester/Utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjeneste/Pagaende-prosjekter/maltidsvenn/