Frivillig vern av skog for fem områder i Drangedal

Høringsfrist:
15. juli 2020

Frivillig vern av skog - høyring av verneplan for fem område på eigedomane Åse Vøllestad Skogen AS og Havlide Jysereid AS i Drangedal kommune.

Publisert 20.05.2020

Navn på naturreservat

Areal i daa

Verneverdi

Navassfjell NR 745 ***(nasjonal)
Solhomfjell og Kvenntjønnane NR 3095 ***(nasjonal)
Søndre Gjeskefjell 511 ***(nasjonal)
Ørnehallen 1017 **(regional)
Østeråfjellet 378 **(regional)


Føremålet med høyringa er å få fram opplysningar om interesser som kan bli påverka av det planlagde verneforslaget.

 

Skogbruksdata ligg i menyen til høgre under "Dokumenter". 

Spørsmål knytt til verneplanarbeidet kan rettast til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark på telefon 33 37 10 00.

Høyringsfristen er 15. juli 2020.

Det vil letta den vidare sakshandsaminga om det vert vist til saksnummer i fråsegner og at desse vert sendt oss elektronisk til fmvtpost@fylkesmannen.no.

Det er ønskjeleg at det kjem klårt fram kva for område uttalen gjeld.