Søknad om mudring ved Holtane Vel- og Båtforening i Færder kommune

Høringsfrist:
20. desember 2019

Arne Rød & CO AS søker på vegne av Holtane Vel- og Båtforening om tillatelse til å mudre i Færder kommune, og dumping ved Beinskjæra dumpefelt i Sandefjord kommune.

Publisert 28.11.2019

Arne Rød & CO AS søker på vegne av Holtane Vel- og Båtforening om tillatelse til å mudre 1050 m2 sjøbunn med et masseuttak på 1050 m3 utenfor Flekkenveien 90, ved gbnr. 213/18 i Færder kommune. Det søkes om å dumpe massene på Beinskjæra dumpefelt i Sandefjord kommune.   

Dybden på mudringsstedet ønskes økt fra 1 meter til 2 meter. Formålet med mudringen er å øke innseilingsdybden ved to av bryggene i båthavnen.  Massene skal fjernes med gravemaskin fra lekter.

Sjøbunnen i tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter, og resultatene viser konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse III (moderat) iht. Miljødirektoratets klassifiseringssystem for sedimenter (M-608/2016).

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkte tiltak vil berøre et lokalt viktig bløtbunnsområde.

Eventuelle uttalelser sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no innen 20.12.2019.