Høring - Søknad om tiltak i forurenset grunn på Jernverkstomta i Notodden kommune

Høringsfrist:
17. desember 2019

Vannfronten Eiendom AS søker om tillatelse til tiltak i forurenset grunn på Jernverkstomta i Notodden kommune. Eiendommen skal utvikles til ulike formål i henhold til kommunens reguleringsplan.

Publisert 26.11.2019

Søknaden omfatter gbnr. 244/30 m.fl. i Notodden kommune. Tidligere industrivirksomhet har medført at grunnen er forurenset av blant annet metaller og oljeforbindelser. I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det ingen registrert verdifull natur i umiddelbar tilknytning til Jernverkstomta. Forurensningssituasjonen og risiko er kartlagt og vurdert av miljøfaglig konsulent, og tiltakene skal utføres i henhold til en tiltaksplan (15.5.2019, Norconsult).

Eventuelle uttalelser sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2078, 3103 Tønsberg eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no innen 17. desember 2019.