Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Postjournal

Offentleglova er en lov om dokumentoffentlighet. Loven gir innsynsrett i det offentlige innholdet i et dokument. Alle dokumenter skal føres i en offentlig journal, slik at den som ønsker det kan finne få en oversikt over dokumentene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannens offentlige journal fra og med 14.10.2010 er tilgjengelig på portalen Offentlig elektronisk postjournal (OEP):

Portalens framside: http://oep.no/.
Søk på Fylkesmannen i Vest-Agder, sortert etter publiseringsdato
Søk på Fylkesmannen i Vest-Agder, enkeltsøk

Offentlig journal blir lagt ut etter at opplysninger i journalen er kvalitetssikret i forhold til personvern og offentlighetsprinsippet. Fylkesmannens plikt til å føre journal og publisere denne på internett er hjemlet i offentleglova § 10.

Med hjemmel i offentleglova § 27 første ledd og forskrift av 17. oktober 2008 nr. 1119 § 9 femte ledd punkt a-c kan imidlertid journalinnføringer for en del sakstyper unntas fra offentlighet. For Fylkesmannen gjelder dette enkeltsaker om separasjon, skilsmisse, biologisk opphav, barnefordeling-/samværsrett og enkeltsaker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven, psykisk helsevernloven og vergemålsloven.

Enkeltsaker innen fritt rettsråd, fri saksførsel og førerkort utgjør omtrent 5 000 dokumenter årlig ved vårt embete. For å gjøre journalen mer oversiktlig og lettere å jobbe med, har vi valgt å utelate disse fra den offentlige journalen. Dersom du ønsker tilgang til offentlig journal for disse saksområdene, kontakt dokumentsenteret på fmvapostmottak@fylkesmannen.no.

Personvern
Saker og dokument som er unntatt offentlighet er merket med henvisning til lovhjemmel. Opplysningene er sladdet og vil ikke vises på skjermen. Personnavn vil bli merket slik at de ikke er søkbare mer enn ett år.