Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Avdelinger/stab

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.


Publisert 02.01.2015

Beredskapsstaben

Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet skal forebygge de farer som individ og samfunn står overfor i form av ulykker, kriser eller katastrofer samt sikre en god håndtering i tilfelle slike hendelser skulle inntreffe.


Utdannings- og barnevernsavdelingen

Utdannings- og barnevernsavdelingen har barnehagefeltet, grunnopplæringen og barnevernfaglige klagesaker som sine hovedområder. Grunnopplæring vil si alle grunnskoler og all videregående opplæring i fylket og omfatter all virksomhet enten den eies og drives er i privat eller offentlig regi.


Samfunnsavdelingen

Samfunnsavdelingen omfatter saksbehandling innen kommunal jus,  tilsyns- og utviklingsoppgaver, sosialfaglige klagesaker, familiesaker og vergemål.


Miljøvernavdelingen

Miljøvernavdelingen arbeider med oppgaver på planområdet, forurensnings- og naturforvaltningsområdet.


Landbruksavdelingen

Landbruksavdelingen skal bidra til å gjennomføre den nasjonale landbruks- og matpolitikken i fylket. Målet er å opprettholde et levende og mangfoldig landbruk og et bærekraftig skogbruk.


Helse- og omsorgsavdelingen

Helse- og omsorgsavdelingen har oppgaver relatert til helse- og omsorgsfeltet, derunder tjenester ved rusmiddelavhengighet.


Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen skal sørge for at embetsledelsen og avdelingsdirektørene har den oversikt som er nødvendig for å utøve godt lederskap i embetet. Avdelingen leverer også en rekke servicefunksjoner til andre brukere av Fylkeshuset.


Aktuelt

Embetsledelsen

 Fylkesmann Ann-Kristin Olsen

Fylkesmann
Ann-Kristin Olsen

Telefon:
38 17 62 80 /
901 00 771

E-post

 

Tom Egerhei

Ass. fylkesmann Tom Egerhei

Telefon:
38 17 62 81 /
905 57 120

E-post

 

Pressebilder av embetsledelsen