Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskuddsordninger

Her følger en oversikt over en del statlige tilskuddsordninger for miljøtiltak over Miljøverndepartementets budsjett. En fullstendig oversikt og utfyllende informasjon finner du i Rundskriv T-1/15 Tilskuddsordninger for 2016  fra Klima- og miljødepartementet.

Tilskuddsordninger som Fylkesmannens miljøvernavdeling forvalter:

Se omtale i Miljødirektoratets søknadssenter om de enkelte tilskuddsordningene ved å klikke på lenkene. For følgende tilskuddsordninger er søknadsfristen 15. januar 2016.

Disse tilskuddsordningene har andre søknadsfrister:

 

Søknad og rapportering:

Søknader skal sendes inn gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Du kan registrere deg som søker og finne informasjon om søknadsprosedyren der, sammen med omtale av de enkelte tilskuddsordningene.

Rapportering av tiltak det er gitt tilskudd til skal også skje gjennom søknadssenteret. Ta eventuelt kontakt med Fylkesmannen for veiledning. 

I kolonnen til høyre kan du laste ned skjemaer for rapportering av tilskudd som er gitt av Fylkesmannens miløvernavdeling. Du finner skjemaer for følgende tilskuddsordninger:

  • Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak
  • Tilskudd til naturforvaltningsformål, felles skjema for fisketiltak, vilttilltak, trua naturtyper og trua arter.
  • Driftstilskudd til Skjærgårdstjenesten

 

Tilskudd til friluftslivsformål

De statlige tilskuddsordningene til friluftslivsformål forvaltes av fylkeskommunen:

  • Sikring av friluftslivsområder
  • Tilskudd til friluftsaktivitet
  • Tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn
  • Tilskudd til fylkeskommunene til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
  • Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde

Se Miljødirektoratets søknadssenter og Vest-Agder fylkeskommunes nettsider for mer informasjon.


Publisert 27.05.2015

Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling

Miljødirektoratet lyser ut tilskudd til tiltak mot marin forsøpling. Lag, foreninger og bedrifter, ideelle stiftelser, friluftsråd og interkommunale avfallsselskaper kan søke om midler. Søknadsfristen er 15. juni 2015.


Publisert 21.01.2015

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i Vest-Agder for 2015

Det kan søkes midler til å forebygge rovviltskader på bufe i Vest-Agder i 2015. Du må sende søknad elektronisk innen 15. februar 2015. Fylkesmannen gir tilskudd innenfor den rammen som Rovviltnemnda fordeler til fylket.