Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder gir skadefellingstillatelse på én ulv. Tillatelsen gjelder i kommunene Vennesla, Songdalen, Mandal, Marnardal, Åseral, Lindesnes, Audnedal, Lyngdal og Hægebostad med virkning fra og med 29. juli til og med 11. august 2015.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.07.2015

Statens naturoppsyn (SNO) har undersøkt en død voksen sau, to døde og ett skadet lam ved Manflå i Marnardal kommune om kvelden 28. juli. I tillegg er ett dyr savna. SNO antar at det er ulv som har forårsaket dette. Det er også observert spor av ulv i Birkenes kommune, Aust-Agder onsdag 22. juli og gjort sporregistrering av ulv ved Ropstad i Vennesla kommune søndag 26. juli. Ved Ropstad ble det også gjort synsobservasjoner av mulig ulv.

I henhold til Stortingets vedtak (2004) skal det ikke være ynglende ulv i rovviltregion 1, og
store deler av Vest-Agder anses å være prioriterte beiteområder. Klima- og
miljødepartementet har i flere brev poengtert viktigheten av en differensiert forvaltning av
ulv, og påpekt at terskelen for å gi fellingstillatelse på ulv skal være lav ved fare for skade i
prioriterte beiteområder.

En skadefelling har til hensikt å forebygge en større skadeutvikling. I dette tilfellet anser
Fylkesmannen faren for nye skader på bufe i beitesesongen for å være svært stor. Av erfaring
vet vi at skadefelling av ulv på barmark er særdeles vanskelig, men muligheten for å
gjennomføre andre forebyggende tiltak vurderes i dette tilfellet som liten.

Ut fra dokumenterte skader på sau og det store skadepotensialet som foreligger, sammen med
fylkets betydning som prioritert beiteområde, holdt opp mot det en vet om
bestandssituasjonen for ulv og forskriftens krav om differensiert forvaltning, vurderer
Fylkesmannen det slik at det kan gis skadefellingstillatelse på én ulv i et avgrenset område og
tidsrom.

Fylkesmannen har derfor gitt tillatelse til felling av én - 1 - ulv i perioden fra og med 29. juli til og med 11. august 2015. Fellingstillatelsen gis til interkommunalt skadefellingslag i Vest-Agder. Det er satt vilkår for tillatelsen.