Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skadefellingstillatelse på ei gaupe i begrenset område i Audnedal

Fylkesmannen har gitt skadefellingstillatelse på ei gaupe i et begrenset område i Audnedal. Tillatelsen gjelder til og med 19. august.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.08.2015

Statens Naturoppsyn har 2. august sannsynliggjort at skader på bufe i beiteområdet Solberg ved Konsmo i Audnedal, er voldt av gaupe. Den berørte saueeieren har søkt og fått innvilget skadefellingstillatelse på ei gaupe i det aktuelle beiteområdet.

Tillatelsen til felling er gitt søker og to medhjelpere og den har varighet til og med 19. august. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker fra vedtaket er kjent. Eventuell klage sendes til Fylkesmannen.