Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd og erstatninger

Miljøforvaltningen har både tilskuddsordninger for forebyggende tiltak mot rovviltskader og erstatningsordning for tap av husdyr på grunn av freda rovvilt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.04.2015


Skadeforebyggende tiltak

Forebygging av rovviltskader på husdyr er en prioritert oppgave i fylkets rovviltforvaltning, og det kan ytes tilskudd til private tiltak for å hindre eller begrense slike skader. Ved mistanke om pågående skade kan midler nyttes til ettersøk! Søknad om tilskudd sendes til Fylkesmannen i Vest-Agder gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 15. februar (Vest-Agder har utsatt søknadsfrist i forhold til den vanlige).

Erstatning for skader på husdyr voldt av freda rovvilt

Dersom eier har mistanke om skader voldt på husdyr av gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn, kan han søke sine tap erstattet av staten. Med husdyr forstås her sau, geit, storfe, hest, gjeterhund, vokterhund og jakthund i bruk under lovlig jakt. Søknad om tilskudd sendes til Fylkesmannen i Vest-Agder gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 1. november i tapsåret!

Fylkesmannen i Vest-Agder kan gi veiledning om hvordan du går fram for å søke