Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannen forlenger skadefellingstillatelse på ulv i Vest-Agder ut juni

Fylkesmannen forlenger i dag gjeldende skadefellingstillatelse på ulv i fylket til ut juni måned, etter at det nå er påvist betydelige skader på bufe voldt av ulv i Åseral.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.06.2015

Det er nå påvist betydelige skader på bufe voldt av ulv i Åseral, og et større antall bufe er også savnet. Fylkesmannen forlenger i dag gjeldende skadefellingstillatelse på ulv i fylket til ut juni måned, se vedlagte dokument.

Fylkesmannen ga den første skadefellingstillatelsen 29. april i år, hvilket var dagen etter at
Miljødirektoratet åpnet for en slik mulighet. Normalt kan Fylkesmannen først gi skadefellingstillatelse på ulv etter 1. juni.

På våre nettsider http://www.fylkesmannen.no/Vest-Agder/Miljo-og-klima/Rovvilt/  framgår de nasjonale mål og rammer for rovviltforvaltningen, samt  rolle- og myndighetsfordelingen innen Vest-Agder. Rovviltforvaltning er krevende og involverer mange parter, og et godt samspill mellom disse er en forutsetning for å lykkes. Vi opplever samarbeidet mellom aktørene i fylket vårt som godt og er opptatt av å beholde det slik. Uten god innsats av kadaverhundekvipasjer hadde vi ikke lykkes i å få så god oversikt over skadesituasjonen.

Felling av skadegjørende ulv i beitesesongen er en særdeles krevende øvelse, som både betinger et godt og kompetent skadefellingslag, god organisering, tilstrekkelig med ressurser og en god porsjon flaks. Det er forståelig av fortvilede og frustrerte saueeiere stiller spørsmål til måten viltmyndigheter, Statens Naturoppsyn og det interkommunale skadefellingslaget møter sine utfordringer. Slik kritikk kan være konstruktiv og bidra til bedret innsats, og Fylkesmannen kan bidra til å ta i mot og samordne slike innspill.

Det er imidlertid en utfordring å holde en akseptabel og god innsats gjennom en hel beitesesong med de ressursene som stilles til rådighet og vi har erfart å gå fri av økonomiske ressurser mens
skadefellingstillatelser på to ulv stadig var gjeldende. Rovviltforvaltningen er helt avhengige av at publikum bidrar med informasjon om mulige observasjoner og henstiller til alle parter om å spre informasjon og oppfordre til innmelding av informasjon til oss eller Statens naturoppsyn.

På forhånd takk!