Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Innsigelse til Skveneheii vindpark, nordre planområde

Fylkesmannen reiser innsigelse til konsesjon for det nordre planområdet, Stuttjørnhei, i Skveneheii Vindpark, Åseral kommune. Innsigelsen er begrunnet i at denne delen av vindkraftverket vil gi betydelige negative konsekvenser for villrein og landskap.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.02.2014

Vindturbin Kilde: Hybrid Tech Skveneheii AS, Skveneheii vindkraftverk, Forhåndsmelding.Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har sendt konsesjonssøknaden for Skveneheii Vindpark i Åseral på offentlig høring med frist 10. februar 2014.

Fylkesmannen mener det er betydelige mangler ved utredningene av effektene på naturmangfold, landskap og friluftsliv. I vår høringsuttalelse utdyper og begrunner vi dette. De viktigste innvendingene dreier seg om forholdet til villrein og hubro, virkningene på landskapet – særlig i Setesdal-Ryfylkeheiene landskapsvernområde og effektene på friluftslivet i områder som er kartlagt som svært viktige og viktige.

Fylkesmannen reiser derfor innsigelse til det nordre delområdet av vindkraftverket, Stuttjønnheii.

Fotomontasje av vindturbin i skveneheii vindkraftverk sett fra Røysland, Åseral kommune. Kilde: Hybrid Tech Skveneheii AS, Skveneheii vindkraftverk, Fagrapport landskapDet nordre planområde i Skveneheii Vindpark anses å være blant de mest konfliktfylte prosjektene som er under behandling. Planområdet ligger inne i Nasjonalt villreinområde i den nylig vedtatte Heiplan, Regional plan for Setesdalsområdet. Planområdet grenser også til Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene Landskapsvernområde, der verneformål er Europas sørligste villreinstamme og det særegne landskapet.

Det er fremmet 11 vindkraftprosjekter i Vest-Agder, av disse har fem fått konsesjon og to er utbygd. Fylkesmannen er opptatt av at de ulike vindkraftprosjekter som fremmes i Vest-Agder skal ses i sammenheng. Vi har derfor utarbeidet et synlighetskart som viser hvordan de ulike vindkraftprosjektene samlet vil være synlige i Vest-Agder om de realiseres

Konsesjonssøknaden med underlagsdokumenter og høringsbrev ligger på NVE`hjemmeside: http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/?soknad=1899&type=56