Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Innsigelse til Drangsåna kraftverk i Farsund kommune

Et kraftverk i Drangsåna vil være svært negativt for elva som landskapselement og badeeldorado for allmennheten. Miljøvernavdelingen reiser derfor innsigelse til planene om kraftutbygging.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.04.2015

Restaurert mølle. Område for planlagt kraftstasjon til venstre i bildet. Foto: Eivind Hellerslien
Restaurert mølle ved Drangsåna. Område for planlagt kraftstasjon til venstre i bildet. Foto: Eivind Hellerslien

Clemens Kraft AS har søkt om å utnytte vannfallet i Drangsåna i Farsund kommune til kraftproduksjon. Midlere årsproduksjon for kraftverket vil være på 7,1 GWh. Dette tilsvarer strømforbruket til om lag 350 husstander.

Det er knyttet sterke allmenne interesser til vassdraget. Drangsåna med de lange svabergfossene framstår som et landemerke som er synlig fra lang avstand. Fossene er godt synlige helt fra Sande som ligger 7 km unna målt i luftlinje. Over en strekning på flere hundre meter renner elva over glatte svaberg med små fosser, kulper og naturlige badesklier som er høyt verdsatt av fastboende og tilreisende. Det er få vassdrag i Vest-Agder, om enn noen, som har tilsvarende kvaliteter i så måte.

Drangsåna med små fosser og svaberg. Foto: Eivind Hellerslien
Små fosser og blankskurte svaberg er en av naturkvalitetene i Drangsåna. Foto: Eivind Hellerslien.

I følge den biologiske utredningen som er vedlagt søknaden har naturverdiene i influensområdet stor verdi for biologisk mangfold. Den totale konsekvens vurderes til å være middels negativ til stor negativ. Miljøvernavdelingen støtter disse vurderingene.

Drangsåna - fra Klungelandsjuvet. Foto: Eivind Hellerslien
Fra Klungelandsjuvet. Foto Eivind Hellerslien.