Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Statsforvalteren veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvalteren gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvalteren skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Vis mer


Publisert 13.09.2015

Dobling i investeringene i skogsveier i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder har i 2015 opplevd stor søking på midler til bygging av skogsveier. Ved hjelp av årets grunnbevilgning, ekstra midler og omfordeling av midler, kommer Fylkesmannen til å bevilge ca. 4,5 mill. kr. til bygging av skogsveier i 2015, mot 2,4 mill. kr i 2014. Fra "Fylkesnytt fra Vest-Agder 2/2015".


Publisert 09.07.2015

Vær nøyaktig når du fyller ut søknader om produksjonstilskudd og andre jordbrukstilskudd!

De siste årene har myndighetene blitt mer opptatt av kontroll av søknader om offentlige midler i alle sektorer. Dette gjelder også midlene som går over statsbudsjettet i jordbruksavtalen. Det kan få økonomiske konsekvenser om det du fører på søknader ikke stemmer eller om du bryter miljøregelverk.


Publisert 09.07.2015

Tilskuddsforvaltning innen jordbruk - samling

Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder samarbeider om to 1-dagers kurs med tema produksjonstilskudd, tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og tilskudd til avløsning ved sykdom mm.


Publisert 26.06.2015

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2015

Søknadsfristen er 20. august med unntak av tilskudd til drift av beitelag, der søknadsfristen er 15. november.


Publisert 26.01.2015

Søknad om tilskott til klima- og miljøtiltak i jordbruket 2015

Fylkesmannen i Vest-Agder har i fullmaktsbrevet fra Landbruksdirektoratet datert 15.01.2015 fått tildelt kr 130 000 til klima- og miljøprogrammet for 2015. Søknadsfristen er 10. april.  


Publisert 21.01.2015

Tilskott til drenering av jordbruksjord

Fylkesmannen har for 2015 kr 1 490 000 til drenering av tidlegare grøfta jord. Etterspørselen etter tilskott i 2014 var liten og vi oppfordrar bøndene å dra nytte av denne tilskottsordninga.


Publisert 16.01.2015

Nye regler for produksjons- og avløsertilskudd

Ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket gjelder for søknadsomgangen med søknadsfrist 20.01.2015. Endringer gjort i jordbruksavtalen 2014 – 2015 er innarbeidet. Det er viktig at alle søkere setter seg inn i vilkårene før søknaden sendes inn.


Publisert 15.01.2015

Fylkesinntrukne rentemidler fra skogfond 2015

Renter av innestående skogfond fordeles etter en nøkkel fastsatt av Landbruksdirektoratet. Disponibelt beløp variere med skogfondsbeholdningen i Vest-Agder og rentesatsen, men Fylkesmannens andel (fylkesinntrukne rentemidler) har de siste årene blitt rundt 200 000 kr. Budsjettforslag for bruk av midlene legges fram for Kontaktutvalget for skogbruk før jul. Midlene brukes til administrasjon av skogfondsordningen, informasjon- og veiledningstiltak og som støtte til prosjekter etter søknad.


Publisert 13.01.2015

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Ny forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. trer i kraft 01.01.2015.


Publisert 28.10.2014

Søknad om tilskott til tiltak i beiteområder i utmark

Investeringstiltaka skal medverke til betre utnytting av beiteområda, hindre tap av beitedyr og fremme fellestiltak i beiteområda. Søknadsfristen for 2015 er sett til 1. februar.