Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesinntrukne rentemidler fra skogfond 2015

Renter av innestående skogfond fordeles etter en nøkkel fastsatt av Landbruksdirektoratet. Disponibelt beløp variere med skogfondsbeholdningen i Vest-Agder og rentesatsen, men Fylkesmannens andel (fylkesinntrukne rentemidler) har de siste årene blitt rundt 200 000 kr. Budsjettforslag for bruk av midlene legges fram for Kontaktutvalget for skogbruk før jul. Midlene brukes til administrasjon av skogfondsordningen, informasjon- og veiledningstiltak og som støtte til prosjekter etter søknad.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.10.2014


Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket i Vest-Agder kan søke om økonomisk støtte fra de fylkesinntrukne rentemidlene i fylket. Fristen er 1. desember 2014. Tildeling av midler skjer innen februar 2015.
Etter forskrift om skogfond o.a. har ikke skogeier rett på renter av innestående beløp på skogfondet, men  rentemidlene kan blant annet benyttes som tilskudd til ulike organisasjoner og institusjoner som arbeider aktivt for å fremme interessen for skogbruk eller utviklingen av skogbruket. Tilskuddet kan bare gå til konkrete tiltak og ikke til driftstilskudd.
Det kan også gis tilskudd til informasjonsmateriell, informasjonsutstyr og dekning av fellesutgifter i forbindelse med skogfaglig informasjon for skogeiere, skoler, samarbeidende etater og organisasjoner, spesielle grupper og allmennheten. Les mer i forskrift om skogfond o.a.:
Prosjekter eller tiltak må ha regional betydning. Det stilles krav til delfinansiering og rapportering.

Søknadsfrist:
Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte.
Frist er 1. desember 2014.

Søknaden sendes til:
Fylkesmannen i Vest-Agder
Landbruksavdelingen
Postboks 513, Lundsiden
4605 Kristiansand

Søknaden merkes:
”Fylkesinntrukne rentemidler 2015”