Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunal fornying

Oppdatert 02.01.2023

Norge har en offentlig sektor som sikrer velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Fornying av offentlig sektor skal ha som mål å oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer lokal frihet og mindre detaljstyring.

Statsforvalteren skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til veiledning, samordning og tildeling av skjønnsmidler.

Prosjektskjønn er en integrert søknads- og rapporteringsportal som brukes av kommuner, ansatte hos Statsforvalteren og Kommunal- og distriktsdepartementet. Løsningen forenkler håndteringen av søknader og rapportering på bruk av skjønnsmidler til fornying og innovasjon i offentlig sektor. 

Publikum og media har tilgang til et nettsted som gir innsyn i tildelte midler, omtale av prosjekt og innsendte rapporter

 

 

Vis mer


Tildeling av restmidler og utbetaling av tilbakeholdte prosjektskjønnsmidler 2015

Fylkesmannen har nå  foretatt  tildeling av resterende del av prosjektskjønnet for 2015. Samtidig vil tildelingene som ble tilbakeholdt fra forrige runde i mars, bli utbetalt. Oversikt over alle tildelingen går frem av tildelingsoversikten.

Det kom inn 41 søknader på til sammen ca. 14,8 millioner kroner til prosjektskjønnet for 2015.


Publisert 30.03.2015

Tildeling av prosjektmidler til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak 2015

Fylkesmannen har mottatt 36 søknader om støtte på til sammen ca. 13 millioner kroner. Fylkesmannen har fordelt deler av prosjektmidlene for 2015. Se vedlagte brev til kommunene om tildelingene.