Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Førerkort

Oppdatert 10.12.2021

Alle som skal søke om førerkort eller fornye førerkortet sitt, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Egenerklæringen skal bekrefte at du er frisk nok til å kjøre. Dersom du har en sykdom eller en tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra legen din.

Hvis du er i tvil om du kan kjøre trygt på grunn av helseproblemer eller medisinbruk, har du plikt til å oppsøke lege. Hvis en lege, psykolog eller optiker mener at du ikke oppfyller helsekravene til å ha førerkort, skal han eller hun melde fra til Statsforvalteren dersom helsekravene ikke vil være oppfylt igjen innen seks måneder. Statsforvalteren informerer politiet dersom førerkortet bør tilbakekalles helt eller delvis. Politiet har også myndighet til å gi tilbake føreretten. 

De som skal ha førerkort i gruppe 2 og 3 må alltid ha helseattest fra lege.

Dispensasjon

Helsekravene til førerkort er tilpasset EUs førerkortdirektiv, og hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning. Dersom fastlegen (eller en annen lege) konkluderer med at du ikke fyller helsekravene til førerkort, er det svært liten mulighet til å få dispensasjon fra helsekravene. 

Klage

Dersom du har fått avslag på en søknad om dispensasjon, kan du klage på vedtaket. Statsforvaltaren vil da gå gjennom saken på nytt, og vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vi opprettholder vedtaket vårt, blir saken sendt til Helseklage for ny behandling.

Vis mer


Publisert 22.12.2015

Utsatt - nye helsekrav for førerkort

Helsedirektoratet har utsatt iverksettelsen av nye bestemmelser om helsekrav for førerkort til 1. juli 2016.


Publisert 11.03.2014

Rusmiddellidelser

Med dette menes rusmiddelavhengighet og skadelig bruk av rusmidler. Om en er rusavhengig ut fra vanlige medisinske og psykologiske kriterier, fyller en ikke helsekravene, og leger og psykologer har meldeplikt til fylkesmannen.En fyller heller ikke helsekravene om en har en skadelig bruk av rusmidler som mer eller mindre varig setter ned evnen til å kjøre og være årvåken.


Publisert 10.03.2014

Hjertesykdommer

Hjertesykdom er særlig en problemstilling ved høyere førerkortklasser, men enkelte tilstander får konsekvenser også for klasse B og lavere.

 

 

 

 


Publisert 04.03.2014

Anfallslidelser

HOdepineDet som i førerkortsammenheng kalles anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser, er tilstander som har gitt en relativt plutselig påvirkning av hjernefunksjonen og hvor det er mulighet for at dette skjer på nytt. Dette omfatter blant annet epileptiske anfall, lavt blodsukker, besvimelser og bevissthetstap av usikker årsak. Et enkeltstående anfall er tilstrekkelig til at helsekravene ikke er oppfylt, og muligheten for dispensasjon vil avhenge av risikoen for nye anfall.


Publisert 04.03.2014

Medikamenter

Mange medikamenter kan redusere årvåkenhet eller kjøreevne og gjøre at man ikke må føre motorvogn. Det er særlig sterke smertestillende (opioider), benzodiazepiner og sovemidler som pekerseg ut, men også andre medikamenter kan være uheldige ved bilkjøring.

 

 


Hva skjer med førerkortet når helsen svikter?

Aktuelt

Fylkesmannen har telefontid for førerkortsaker.

Telefon 3817 6100

Mandag til fredag : kl 12.30 - 14.00