Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Folkehelse

Oppdatert 10.12.2021

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er et felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvalteren skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Statsforvalteren være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Statsforvalteren skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Statsforvalteren kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer


Stor folkehelseundesøkelse

14 000 mennesker på Agder inviteres til å svare på spørsmål knyttet til helse og trivsel.


Regjeringen øker bevilgningene til folkehelse

I forslaget til statsbudsjett for 2016 foreslår regjeringen å styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten, øke antall psykologer, heve kompetansen i barnehager og skoler, øke bevilgningene til friluftsliv og mobilisere mot ensomhet.


Publisert 11.12.2014

Utlysning av tilskuddsmidler - Forebygging av uønsket svangerskap og abort

Helsedirektoratet har nå kunngjort utlysing av tilskuddsmidler under Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort – strategier for bedre seksuell helse 2010-2015: http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/forebygging-av-uonsket-svangerskap-og-abort-strategier-for-bedre-seksuell-helse-2015.aspx


Publisert 06.10.2014

Kartleggingstilsyn med kommunenes folkehelsearbeid

Statens Helsetilsyn har besluttet at alle fylkesmennene i 2014 skal gjennomføre landsomfattende tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid. Fylkesmannen i Vest-Agder vil gjennomføre tilsynsoppdraget ved å innvolvere samtlige kommuner.


Publisert 11.09.2014

Trondheimserklæringen

For første gang får vi en felles erklæring fra den nordiske folkehelsekonferansen av holdt i Trondheim  26.- 29.august 2914


Publisert 12.08.2014

Endring i tobakkskadeloven trådte i kraft 1.juli 2014

Fra 1 juli i år ble det innført røykfrie inngangspartier ved helseinstitusjoner og andre offentlige virksomheter.


Publisert 08.04.2014

Bli EØS- partner!

Utlysning av 15 millioner euro til prosjektsamarbeid mellom norske og polske kommuner


Publisert 30.09.2013

Nytt rundskriv om etablererprøven i serveringsloven er revidert

Rundskriv K- 01/2013 omhandler endring vedrørende lovlige hjelpemidler når etablererprøve avholdes.