Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Hvilket ansvar har barnevernet for enslige mindreårige asylsøkere?

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utarbeidetet et rundskriv hvor de tydeliggjøre for kommunene hvilket ansvar den lokale barneverntjenesten har for enslige mindreårige asylsøkere i alderen 15-18 år som bor i asylmottak

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Rundskrivet med navnet Q-06/10: Barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner

Riksrevisjonen har gjennomgått tjenestetilbudet til enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år, og fant at enkelte barneverntjenester ikke har fulgt opp bekymringsmeldinger fra mottakene. I Riksrevisjonens dokument 1 (2010-2011) fremkommer det også at enkelte barneverntjenester vegret seg for å gå inn i saker hvor omsorgssituasjonen og/eller asylsøkerstatusen var uavklart.

Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn i Norge uavhengig av asylsøkerstatus og statsborgerskap. Asylsøkerbarn har, som alle andre barn i Norge, rett til å motta tjenester og tiltak etter lov om barneverntjenester, dersom barnet har et særlig behov for hjelp. Dette gjelder selv om barnet i utgangspunktet har tilbud om opphold i asylmottak i påvente av behandling av en asylsøknad. Utlendingsmyndighetene vil fortsatt ha ansvar for behandlingen av barnets sak, selv om det fattes vedtak etter barneloven