Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Nye regler for sjølaksefiske

I år har Miljødirektoratet kommet med ny forskrift som reduserer laksefisket i sjøen og fjerner krokgarnfiske i Finnmark.

Publisert 22.03.2021, Sist endret 22.03.2021

Dette er hovedendringene for fisket i sjøen:  

 • Det blir ikke åpnet for fiske med krokgarn i Finnmark. Fram til nå har det vært åpnet for fiske med dette redskapet i Finnmark, til tross for at fiske med krokgarn ble avviklet i resten av landet i 2002.   
 • Det blir ikke åpnet for fiske med faststående redskaper i kystregionene sør for Finnmark. 
 • Det blir ikke åpnet for fiske med faststående redskaper i 20 av 37 fjordregioner, fordi det i disse regionene er risiko for overbeskatning av en eller flere hensynskrevende bestander.   
 • Perioden det blir tillatt å fiske med faststående redskaper i fjordregionene Trondheimsfjorden og Karlebotn reduseres. Det samme gjelder for Sunndalsfjorden/Tingvollfjorden.
 • Det blir ikke lenger utvidet sesong rettet mot rømt oppdrettsfisk, som tidligere var fra 5. august til 28. februar.  
 • I 100-metersonen ved utløpet av vassdrag vil det kun være tillatt med stangfiske fra land i den tida vassdraget er åpnet for fiske.
 • Det er innført nye bestemmelser for fiske med stang og håndsnøre i sjø. 

 

Ny forskrift

Miljødirektoratet reduserer laksefisket i sjøen. Dette for å beskytte sårbare bestander av vår viktige villaks mot overbeskatning, og for å sikre grunnlaget for et høstbart overskudd i framtiden. Den nye reguleringen innebærer at det ikke åpnes for laksefiske med faststående redskap i de ni kystregionene sør for Finnmark.  Det vil fortsatt være åpent for et begrenset fiske i noen fjordregioner.

Mer informasjon om bakgrunn finner dere her: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mars-2021/her-er-de-nye-reglenefor-laksefiske/

Troms

I Troms vil områdene Malangen/Målselv og Kvænangen være de eneste to områdene det åpnes for fiske med kilenot etter ny forskrift.

Malangen/Målselv 

Avgrensningen er: Balsfjord (Nordfjorden innenfor Søre Ansnes), Senja (Malangen innenfor Tennskjer), Målselv

Fisketiden er satt til:

 • 5. jul.- 4. aug. (man. kl. 18 - tors. kl. 18).
 • Unntak: Aursfjorden (innenfor en linje fra veikrysset i Eidebukta til Aursnes): 5. jul.- 4. aug. (man. kl 18 - ons. kl 18).

 

Kvænangen 

Avgrensningen er: Kvænangen (innenfor en linje mellom Reinnes og Spitnes)

Fisketiden er:

 • 5. jul.- 31. jul. (man. kl. 18 - tors. kl. 18).

 

Finnmark

Krokgarn blir nå forbudt å bruke i Finnmark.

I utgangspunktet så skulle hele Finnmark være åpen for sjølaksefiske med kilenot sesongen 2021 med små justeringer i fisketid.

Den 24. mars 2021 sendte Miljødirektoratet ut høring på forslag om å ikke åpne for fiske etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø i enkelte kommuner i Finnmark 2021.

Kommunene som kan bli berørt av dette er Berlevåg, Tana og Gamvik samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp.

Høringsfristen er 5. mai 2021.

Mer informasjon om bakgrunn samt høringen kan leses her:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mars-2021/vil-stoppe-fiske-pa-tana-laks/

 

Registrering

Ifølge lov om laksefisk og innlandsfisk § 43, skal alle som ønsker å fiske laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen registrere fiskeredskaper hvert år.

Registrering av sjølaksefiske skal gjøres på nett via sjolaksefiske.fylkesmannen.no


 

Nye fiskere

Nye fiskere må opprette brukerkonto i Sjølaksefiskeregisteret før registreringen gjennomføres. Når brukerkonto er opprettet må du vente til du får tildelt et SSB-nummer før selve registreringen kan fullføres.

Du må ha tillatelse fra grunneier når du ikke fisker fra egen eiendom. Fisker du på Finnmarkseiendommen sin grunn må du ha gyldig kontrakt for inneværende år. (www.fefo.no).

 

Registrer deg før 19. mai

Sjølaksefiskeregisteret åpner for registrering 14. april.

For alle nye fiskere, fiskere som trenger merker eller fiskere som ønsker å få tilsendt fysisk fangsdagbok er siste frist for å registrere seg den 19. mai 2021.

Ingen får godkjent registrering uten at fiskeplassen er kartfestet med merkenummer. Om du ikke har merkenummer på fiskeplassplass må du kontakte Statsforvalteren i Troms og Finnmark for å få det. 


Kartfesting av lakseplass og merkenummer

Fiskeplassen må registreres på kart. Tildelt merkenummer brukes som navn på plass og merke på bruk. Det er viktig at fiskeplassen er inntegnet på riktig sted. Ingen får godkjent registrering uten at fiskeplassen er kartfestet med merkenummer. Om du ikke har merkenummer på fiskeplassplass må du kontakte Statsforvalteren i Troms og Finnmark for å få det. 

Fiskeplassen vises med nummer på Laksekart.fylkesmannen.no.

Det ligger ingen personinformasjon fra registeret i kartlag. Disse opplysningene er kun tilgjengelig for forvaltningen (Fylkesmann, Miljødirektoratet og SSB) samt oppsyn (Statens naturoppsyn, Kystvakta og Politiet). 

Alle som skal fiske laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen må betale fiskeravgift. Dette må gjøres innen registreringsfristen den 10. mai 2020. 


Fiskeravgift

Alle som skal fiske laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen må betale fiskeravgift. For de som trenger saksbehandling hos Statsforvalteren er fristen 19. mai 2021.

 • Fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen med sesongstart før 1. juli koster 713 kroner. 
 • Fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen med sesongstart etter 1. juli koster 433 kroner.

Du kan betale fiskeravgift i samme system som registrering av fiske sjolaksefiske.fylkesmannen.no. Denne løsningen gjør at Statsforvalteren ser din betaling i basen.

Andre alternativ er å bruke fiskeravgift.miljodirektoratet.no  eller nettbank eller ved vanlig giroblankett til Miljødirektoratet, kontonummer: 7694 05 02620,KID: 00971036028. Ved bruk av en av disse løsningene må kvitteringen med navn og redskapsnummer for betalt avgift, sendes til Statsforvalteren innen registreringsfristen 19. mai 2021.

Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.

Endring ift. fangstdagboka 

Du kan ikke fiske lovlig før registreringen er gjort.

Alle som registrere seg vil få en sms som kvittering når registrering er godkjent.

Fangsdagbok kan IKKE lengre ansees som kvittering da Statsforvalteren oppfordrer til bruk av elektronisk fangstdagbok på https://sjolaksefiske.fylkesmannen.no/

Om du ønsker å få tilsendt fysisk fangstdagbok må du huke av på dette i registreringsprosessen. Om dette ikke gjøres må elektronisk fangstdagbok benyttes.

Statsforvalterens registrering av fiskere med tildeling av registreringsnummer, må ikke oppfattes som en fisketillatelse i forhold til fiskerett. Vi tar ikke stilling til privatrettslige forhold tilknyttet hvem som har retten til fiske på de enkelte eiendommer.   

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til registrering av fisker eller fiskeplass?
Kontakt med Gry Helander Våga hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark på telefon 78 95 03 61 eller e-post fmfighv@statsforvalteren.no


Rapporter fangst innen 1. september

God fangststatistikk er viktig for å få gjennomført en god lakseforvaltning, og det er derfor viktig at fangstdagbøkene føres nøyaktig.

Manglende fangstrapportering kan føre til at du blir utestengt fra fiske neste sesong.

Lovverk

Det er som skrevet ovenfor store endringer med hensyn til fisketider og redskap for sesongen 2021.

Gjeldende forskrift er vedtatt og vil legges ut her når den er publisert.

 

Andre lovverk som gjelder:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-02-25-256

Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven)

Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk, Finnmark

Forskrift om fiske i sjøen nær vassdrag med bestander av laks, sjøørret og sjørøye, Troms

 

Fiskeplasser for sjølaks:

Klikk her for å åpne interaktivt kart (Miljøstatus.no)