Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Staben

Leder: Assisterende fylkesmann Arne Malme

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.10.2012
Staben er organisert direkte under ass. fylkesmann.

Arbeidsoppgavene som er tillagt staben er i hovedsak av sektorovergripende art, eksempelvis kommuneøkonomi og arbeid tilknyttet kommunal modernisering og omstilling. Staben har samtidig ansvaret for det forberedende arbeidet ved all samordning som hører hjemme på embetsledelsens nivå, og vil ha en støttefunksjon ovenfor embetets øvrige avdelinger.

Fylkesberedskapssjefen og øvrig personell på området samfunnsssikkerhet og beredskap er også organisatorisk plassert i stab.