Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Sosial- og helseavdelingen

Avdelingdirektør Fylkeslege Steinar Aase
Konstituert underdirektør Inger Tveit Espeland
 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.10.2012 av Administrator
Avdelingen har en flat struktur. Avdelingens ledelse består av leder, nestleder og – for så vidt gjelder saker som krever medisinsk kompetanse og saker som omfattes av statlig tilsyn med helsetjenesten m.m. - assisterende fylkeslege.
Kompetansen som avdelingens medarbeidere besitter, omfatter jus, medisin, andre helsefag, sosial- og samfunnsfag og merkantile fag.

Helse- og omsorg
Fylkesmannen gir råd om forhold som gjelder helse- og omsorgstjenester og helsetilstand til nasjonale, regionale og lokale myndigheter, til helsepersonell og til innbyggere i de enkelte fylker. Fylkesmannen bygger sine råd på gjeldende lovverk, erfaring fra tilsyn med helse-og omsorgstjenester og helsepersonell, fakta om helsetilstand og helse-og omsorgstjenester i eget fylke og på kunnskap om god praksis.

Fylkesmannen kan gi råd og veiledning i saker som gjelder:
 • Hvilke rettigheter befolkningen har
 • Hvilke plikter helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell har
 • Hva som er det rette fagmiljø for konkret, oppdatert fagkunnskap,
 • Satsingsområder, handlingsplaner og tilskuddsmidler innen helseområdet
Som tilsynsmyndighet opptrer Sosial- og helseavdelingen som Helsetilsynet i fylket der fylkeslegens tilsynsvirksomhet er direkte underlagt Statens helsetilsyn. Blant tilsynsoppgavene er:
 • Overordnet faglig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten

 • Tilsyn med virksomheter – systemrevisjoner

 • Tilsyn med helsepersonell og virksomheter – enkeltsaker (herunder klagesaker)

 • Rettighetsklager etter pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgsloven

Hvordan klage over helse- og omsorgstjenester?

Statlig autorisert blankett for veiledning om forvaltningsklage finner du her

Sosial og familie
Fylkesmannen skal bidra til å virkeliggjøre regjeringens mål for sosial- og familiepolitikken sammen med kommunene. Dette skjer gjennom veiledning, opplæring og samarbeid. Fylkesmannen er klageinstans for vedtak etter:
 • Lov om sosiale tjenester
 • Lov om barnevern

Fylkesmannens behandling skal bl.a. sikre enkeltmenneskers rettssikkerhet. Fylkesmannen fører tilsyn med:
 • Barnevernsinstitusjoner og kommunale barneverntjenester
 • Sosiale tjenester i kommunene, tiltak overfor psykisk utviklingshemmede og tjenester til rusmiddelmisbrukere
Fylkesmannen behandler saker vedrørende separasjon, skilsmisse og opphør av registrert partnerskap. Fylkesmannen godkjenner også utenlandske skilsmisser.

Forvaltningsoppgaver
For øvrig utfører Fylkesmannen en rekke utadrettede forvaltningsoppgaver, se menypunktet "Folk og samfunn"