Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Avdelinger

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2012

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er organisert i fem ulike fagavdelinger, samt stabsfunksjoner. Her kan du lese mer om de ulike avdelingene.

Landbruksavdeling
Landbruksavdelingen har både en utviklerrolle i primærnæringene og forvaltningsoppgaver. Avdelingen skal medvirke til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak.

Avdelingen ledes av landbruksdirektør Tore Bjørkli, mobiltelefon: 915 22 687

Justis- og beredskapsavdelingen
Hovedoppgaver er saker etter kommuneloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven, valgloven, plan- og bygningsloven, lov og forskrift om fri rettshjelp, og vergemål. Avdelingen har også en rekke andre forvaltningsoppgaver. Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er også lagt til denne avdelingen.

Avdelingen ledes av direktør Kjetil Ollestad, mobiltelefon: 917 50 901

Miljøvernavdelingen
Miljøvernavdelingen skal bidra til gjennomføringen av den nasjonale miljøvernpolitikken i fylket og i kommunene. Oppgavene er delegert fra Miljøverndepartementet og Miljødirektoratet.

Avdelingen ledes av miljøverndirektør Stein-Arne Andreassen, mobiltelefon: 995 23 935

Oppvekst og utdanningsavdelingen
Avdelingen skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir fulgt opp av fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere. Avdelingen skal være en ressurs og et serviceorgan for kommuner, fylkeskommuner og andre med oppgaver innen opplæring, f.eks. privatskoler.

Avdelingen skal også bidra til å ivareta rettigheter og rettsvernet til elever, foresatte, lærlinger og deltakere i voksenopplæring.

Avdelingen ledes av assisterende fylkesmann Mari Mogstad, mobiltelefon: 415 17 278

Sosial- og helseavdelingen
Sosial- og helseavdelingen skal medvirke til at statens sosial- og helsepolitikk blir gjennomført i fylket. Tilsyn og klagesaksbehandling er viktige oppgaver. Avdelingen gir råd og veiledning til kommuner og foretak, sosial- og helsepersonell og innbyggere i fylket. Tilskuddsforvaltning er også  en av oppgavene.

Avdelingen ledes av fylkeslege Jan Vaage, mobiltelefon: 909 22 858
Stedfortredende fylkeslege er Inger Williams mobiltelefon: 416 64 348

Reindriftsavdelingen
Reindriftsavdelingen er den regionale statlige fagmyndigheten i den offentlige forvaltning av reindriften.
Avdelingen ledes av reindriftsdirektør Helge Hansen, mobiltelefon: 970 19 452
Du finner mer om reindriftsforvaltningen i Norge på www.reindrift.no

Kommunal- og samordningsstaben
Enhetens hovedoppgaver er samordning av uttalelser i kommunale plansaker, kommuneøkonomi, kommunal omstilling og fornying, GIS, kommunedialog og samordning av statlige tilsyn.

Enheten ledes av direktør Alf-Petter Tenfjord, mobiltelefon: 918 70 553

Administrasjonsstaben
Administrasjonsstaben er et serviceorgan for embetsledelsen og Fylkesmannens øvrige avdelinger. Arbeidsfeltet omfatter intern lønns- og økonomitjeneste, personaltjenester, arkivtjenester, IKT-tjenester, resepsjon, apostillestempler og servicetjenester i Statens hus

Administrasjonsstaben ledes av administrasjonssjef Trond Persson, mobiltelefon: 906 21 808